Warunki użytkowania

Znaki handlowe – Prawa do własności intelektualnej

Seymour Marketing Ltd. zastrzega sobie prawa autorskie co do całej zawartości strony platformy (zwanej dalej „Stroną”), czyli wszelkich tekstów, obrazów i animacji oraz wszystkich innych materiałów na niej zawartych. Seymour Marketing Ltd jest w posiadaniu wyłącznych praw do używania wszelkich nazw i znaków handlowych użytych na Stronie.

Aktualizacja informacji

Wszystkie informacje i materiały użyte na Stronie, jak również wszelkie regulaminy, polityki, warunki wstępne, są własnością Seymour Marketing Ltd i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

Ograniczenie odpowiedzialności

Seymour Marketing Ltd nie gwarantuje poprawności, dokładności, adekwatności lub prawdziwości informacji zawartych na Stronie i stanowczo zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy i/lub nieścisłości powstałe w tym zakresie.
W odniesieniu do treści zawartych na Stronie, Seymur Seymour Marketing Ltd nie daje żadnych domyślnych ani ustawowych gwarancji, łącznie z gwarancjami nienaruszenia praw podmiotów trzecich, ich zakresu działania, gwarancji przydatności handlowej, przydatności do jakiejkolwiek działalności handlowej oraz gwarancji wolności od szkodliwego oprogramowania komputerowego.
Exbino nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, wyrażane opinie i poglądy, prawdziwość, rzetelność i bezpieczeństwo treści stron, których linki znajdują się na stronie głównej, jako że wszelka ich zawartość nie jest kontrolowana, weryfikowana, sprawdzana, monitorowana czy też popierana przez Seymour Marketing Ltd.
Seymour Marketing Ltd nie ponosi odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek straty, ubytki lub wydatki które mogą się wiązać z użytkowaniem lub brakiem możliwości użytkowania Strony, tj.: niezdolność do otwarcia/zamknięcia opcji binarnej, pojawienie się technicznego błędu, przerwa w łączności z serwerem, opóźnienie w komunikacji ze Stroną, aktywność złośliwego oprogramowania (wirusy, trojany, programy szpiegujące), awarie komunikacyjne, awarie systemowe itp., nawet jeśli Seymur Marketing Ltd zostało poinformowane o zaistnieniu takiego zdarzenia.
b) błędy lub niedokładności w procesie przetwarzania danych dotyczących opcji binarnych, ingerencje osób trzecich, podszywanie się pod klienta przez osoby trzecie, złamanie haseł do konta klienta, błędy w transmisji danych spowodowanych siłą wyższą lub jakikolwiek inny powód nie spowodowany przez Seymur Marketing Ltd.
Seymur Marketing Ltd nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu lub oprogramowania użytkownika, wynikające z użytkowania Strony i/lub stron z nią powiązanych.
Grupa docelowa użytkowników Strony
Strona nie jest przeznaczona dla użytkowników i/lub podmiotów dla których usługi oferowane na Stronie są niezgodne z prawem miejsca ich zamieszkania.

Polityka cookies

– jak większość stron internetowych, Strona używa tzw. “cookies” w celu zbierania informacji. Są to dane, które Strona wysyła do komputera klienta w celu późniejszej jego identyfikacji. Strona używa procedury aktywnego logowania na poczet przyszłych logowań na Stronie. Cookies są również używane w celu lepszej interakcji klienta ze Stroną i monitorowania ruchu sieciowego. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki, klient może zablokować używanie cookies na stałe albo podejmować stosowną decyzję przy każdym logowaniu. Jednak zablokowanie używania cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych możliwości jakie oferuje Strona. Niektórzy partnerzy Seymour Marketing Ltd używają cookies znajdujących się na Stronie, do których Exbino nie posiada dostępu ani żadnej kontroli
Większą ilość informacji o znaczeniu i sposobie wyłączenia cookies, można znaleźć na www.allaboutcookies.org.
Linki podmiotów trzecich
Exbino zawiera na swojej stronie linki do stron podmiotów trzecich. Ich przeznaczeniem jest dobro i interes klienta, jednak Seymour Marketing Ltd nie kontroluje ani nie monitoruje polityki prywatności tych stron, przeto Exbino nie jest odpowiedzialne za jej ewentualne naruszenie lub ewentualne straty finansowe poniesione przez klienta.

Dane Osobowe

Wszystkie dane osobowe zebrane przez Seymour Marketing Ltd za pomocą Strony będą przetwarzane tylko zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883).
Użytkownik Strony niniejszym oświadcza, że:
(i) daje Seymour Marketing Ltd prawo do przetwarzania danych osobowych jedynie w celach handlowych, promocyjnych i reklamowych, które mają na celu polepszenie interakcji i interesu klienta;
(ii) Seymour Marketing Ltd zobowiązuje się nie udostępniać danych klienta żadnym podmiotom trzecim, za wyjątkiem:
(1) podmiotów trzecich, którym Seymur Marketing Ltd zleciło przetwarzanie takich danych w zgodzie z obowiązującym prawem;
(2) sytuacji prawno-karnych narzuconych przez ustawodawstwo sądowe;
(3) samego klienta.
(iii) Seymour Marketing Ltd posiada prawo do posiadania i przetwarzania danych, za wyjątkiem danych dotyczących orientacji seksualnej, poglądów politycznych, poglądów religijnych, stanu zdrowia, pochodzenia itp., aby promować produkty/usługi podmiotów trzecich;
(iv) jest świadomy obowiązku uaktualniania danych osobowych na wypadek jakiejkolwiek zmiany. Użytkownik jest również świadomy, że może odmówić przetwarzania danych osobowych zgodnie Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883 (v) powyższe oświadczenie stosuje się do Seymour Marketing Ltd i klienta, w stosunku do którego stosuje się również Politykę Prywatności.

Prawo obowiązujące

Wszelkie sprawy sporne będą rozstrzygane przez prawo Curacao.
Poprzez użytkowanie strony Exbino oraz jakichkolwiek stron z nią powiązanych, klient zgadza się na warunki użytkowania opisane w powyższych sekcjach.