Všeobecné podmínky

1. Úvod

1.1. Tuto smlouvu uzavírají Seymour BV (dále jako „Poskytovatel“) na jedné straně a klient (což může být právnická osoba nebo fyzická osoba), který vyplnil formulář žádosti o otevření účtu a Poskytovatel jej schválil (dále jako „klient“) na druhé straně.
1.2. Poskytovatel je registrován v Curacao podle zákona o společnostech pod číslem 137860. Sídlo společnosti je 10 Orionweg, Willemstad, Curacao.
1.3. Tato klientská smlouva spolu s následujícími dokumenty, které se nacházejí na webových stránkách Poskytovatele v aktuálním znění: Směrnice pro zatřídění klientů, Investorský fond náhrad, Upozornění na rizika a varování, Souhrnná směrnice nejlepších zájmů a provádění příkazů, Souhrn směrnice o konfliktech zájmů (společně jako „smlouva“) stanoví podmínky, za kterých Poskytovatel provozuje své služby ve vztahu ke klientovi. Dále tyto výše uvedené dokumenty stanoví jaké informace je Poskytovatel povinen klientovi zpřístupnit podle příslušných předpisů.
1.4. Tato smlouva nahrazuje jakékoliv jiné smlouvy a dohody i přímá či nepřímá prohlášení učiněná Poskytovatelem nebo jakýmkoliv prostředníkem.

2. Výklad pojmů

2.1. V této smlouvě:
Přístupové údaje“ znamenají přihlašovací jméno a heslo klienta, která jsou potřeba k získání přístupu k obchodovací platformě a jejímu používání.
Formulář žádosti o otevření účtu“ znamená formulář nebo dotazník žádosti vyplněný klientem za účelem žádání o služby Poskytovatele a klientský účet podle této smlouvy, na základě kterého Poskytovatel kromě jiného získá informace o totožnosti a věrohodnosti klienta, jeho zatřídění a přiměřenosti (podle potřeby).
Spolupracovník“ je ve vztahu k Poskytovateli jakýkoliv subjekt, který přímo či nepřímo ovládá Poskytovatele nebo je ovládán Poskytovatelem nebo jakýkoliv subjekt přímo či nepřímo pod společným ovládáním s Poskytovatelem; přičemž „ovládání“ znamená pravomoc řídit nebo přítomnost podmínek ke spravování záležitostí Poskytovatele nebo subjektu.
Smlouva“ znamená tuto klientskou smlouvu a následující dokumenty, které se nalézají na webových stránkách Poskytovatele: Směrnice pro zatřídění klientů, Investorský fond náhrad, Upozornění na rizika a varování, Souhrnná směrnice nejlepších zájmů a provádění příkazů, Souhrn směrnice o konfliktech zájmů v aktuálním znění včetně jakýkoliv následných příloh.
Binární opce“ znamená finanční nástroj, s kterým se obchoduje podle této smlouvy a který umožňuje obchodníkovi vydělat pevnou částku při správném předpovězení, zda hodnota souvisejícího aktiva překročí nebo nepřekročí při expiraci realizační cenu. Pokud obchodník nesprávně předpoví směr vývoje hodnoty aktiva, přichází o svoji investici.
Pracovní den“ znamená jakýkoliv jiný den než sobotu, neděli nebo jakýkoliv jiný svátek v Černé hoře nebo v zahraničí, oznámený na webových stránkách Poskytovatele.
Kupní opce“ znamená jednu z obou možností opce v obchodování s binárními opcemi. Pokud se obchodník domnívá, že hodnota souvisejícího aktiva dosáhne při expiraci vyšší hodnoty, mohou zakoupit kupní opci.
Případ neplnění“ má význam uvedený v odstavci 24.1.
Finanční nástroj“ znamená finanční nástroj určený v koncesi Poskytovatele, kterou lze najít v dokumentu „Údaje Poskytovatele“ na webových stránkách.
Zásah vyšší moci“ má význam uvedený v odstavci 27.1.
Zprostředkovatel“ má význam uvedený v odstavci 35.1.
Investiční služby“ znamenají investiční služby poskytované na základě koncese Poskytovatele, kterou lze najít v dokumentu „Údaje Poskytovatele“ na webových stránkách.
Otevřená pozice“ znamení otevřenou opční smlouvu (kupní nebo prodejní), která nebyla uzavřena.
„Příkaz“ znamená pokyn od klienta k uskutečnění obchodu s binárními opcemi. Existují dva typy příkazů k obchodování s binárními opcemi: kupní (call) a prodejní (put).
Smluvní strany“ znamená strany v této klientské smlouvě: Poskytovatel a klient.
Platforma“ znamená elektronický mechanizmus, který provozuje a spravuje Poskytovatel a který zahrnuje obchodovací platformu, počítačová zařízení, software, databáze, telekomunikační hardware, programy a technická zařízení, která klientovi umožňují provádět obchodovací činnosti přes klientský účet.
Profesionální klient“ znamená odborného klienta podle Směrnice pro zatřídění klientů, která se nachází na webových stránkách Poskytovatele.
Prodejní opce“ znamená jednu z obou možností opce v obchodování s binárními opcemi. Pokud se obchodník domnívá, že hodnota souvisejícího aktiva dosáhne při expiraci nižší hodnoty, mohou zakoupit prodejní opci.
Drobný klient“ znamená maloobchodního klienta podle Směrnice pro zatřídění klientů, která se nachází na webových stránkách Poskytovatele.
Služby“ znamenají služby, která Poskytovatel nabízí klientovi podle této smlouvy, jak je uvedeno v odstavci 6.1.
Realizační cena“ znamená cenu, za kterou může majitel opce koupit (call) nebo prodat (put) související aktivum.
Související aktivum“ znamená předmět nebo aktivum, z kterého vychází hodnota binární opce a může se jednat o měny (currency), akciové indexy (equity index), akcie (stock), kovy (metal), budoucí indexy (future), budoucí hodnoty (forward). Rozumí se, že tento výčet podléhá změnám a klient jej musí zkontrolovat při každém použití platformy.
Související trh“ znamená příslušný trh, na kterém se obchoduje se souvisejícím aktivem.
Webové stránky“ znamená webové stránky Poskytovatele na webové adrese www.exbino.com nebo jiné takové webové stránky, které může Poskytovatel v budoucnu provozovat.
Písemné oznámení“ má význam uvedený v odstavcích 23.3. a 23.4.
2.2. Slova v jednotném čísle zahrnují i množné číslo a naopak. Slova v mužském rodě zahrnují i ženský rod a naopak. Slova označující osoby zahrnují podniky, společnosti, jiné neregistrované orgány a všechny jiné právnické subjekty a naopak.
2.3. Nadpisy odstavců slouží pouze k rychlé orientaci.
2.4. Jakýkoliv odkaz na jakýkoliv úkon nebo předpis nebo zákon znamená úkon, předpis nebo zákon v budoucím znění nebo budoucí verzi včetně výkladů, směrnic, zákonných prostředků, předpisů nebo vyhlášek podle takového a jakéhokoliv takto změněného zákonného opatření.

3. Žádost a zahájení

3.1. Když klient vyplní a předloží formulář žádosti o otevření účtu společně se všemi podklady k totožnosti, které Poskytovatel vyžaduje pro své vlastní interní kontroly, pošle mu Poskytovatel oznámení o tom, zda byl schválen jako klient Poskytovatele. Rozumí se, že Poskytovatel není povinen (a podle příslušných předpisů nemusí mít dovoleno) schválit osobu za svého klienta, dokud neobdrží veškeré podklady, které vyžaduje, řádně a úplně vyplněné takovou osobou a dokud tyto nevyhověly všem interním kontrolám Poskytovatele (mezi které patří kontroly zaměřené proti praní špinavých peněz a kontroly kritérií přiměřenosti a vhodnosti). Dále se rozumí, že si Poskytovatel vyhrazuje právo uplatnit další požadavky na prověření věrohodnosti za účelem schválení klientů se sídlem v jistých zemích.
3.2. Smlouva nabude platnosti a bude zahájena, když klient obdrží oznámení od Poskytovatele o schválení klienta Poskytovatelem.

4. Zatřídění klientů

4.1. Podle příslušných předpisů musí Poskytovatel zařadit své klienty do jedné z následujících kategorií: drobný klient, profesionální klient a způsobilá protistrana. Zatřídění závisí na informacích, které klient uvedl ve formuláři žádosti o otevření účtu za použití metody zatřídění, která je popsána ve Směrnici pro zatřídění klientů na webových stránkách Poskytovatele. Odsouhlasením této smlouvy klient souhlasí s uplatněním takových metod. Poskytovatel bude klienta o jeho zatřídění podle příslušných předpisů informovat.
4.2. Klient souhlasí, že při jeho zatřídění a jednání s ním bude Poskytovatel spoléhat na přesnost, úplnost a správnost údajů poskytnutých klientem ve formuláři žádosti o otevření účtu a klient je povinen Poskytovateli bez prodlení písemně oznámit změny v těchto údajích, ke kterým kdykoliv následně dojde.
4.3. Rozumí se, že Poskytovatel má právo revidovat zatřídění klienta a změnit jej pokud to bude považováno za nezbytné (podle příslušných předpisů).

5. Vyhodnocení

5.1. Při poskytování služeb přebírání, přenosu a provádění příkazů od klientů má podle příslušných předpisů Poskytovatel povinnost zjišťovat od klienta nebo potenciálního klienta informace týkající se jeho znalostí a zkušeností v oblasti investic ve vztahu ke konkrétnímu typu nabízené nebo požadované služby nebo finančního nástroje, které Poskytovateli umožní vyhodnotit, zda jsou služba nebo finanční nástroj pro klienta vhodné. Pokud se klient nebo potenciální klient rozhodne neposkytnout informace o svých znalostech a zkušenostech nebo poskytne nedostatečné informace o svých znalostech a zkušenostech, nebude Poskytovatel moci určit, zda jsou služba nebo finanční nástroj pro klienta vhodné. Poskytovatel předpokládá, že údaje o znalostech a zkušenostech klienta, které o sobě Poskytovateli uvedl, jsou přesně a úplné a Poskytovatel neponese žádnou zodpovědnost vůči klientovi pokud jsou takové údaje neúplné nebo zavádějící nebo se změní či stanou nepřesnými, přičemž bude povinnost Poskytovatele podle příslušných předpisů považována za splněnou, pokud klient Poskytovatele o takových změnách neinformuje.
6. Služby Obchodování s binárními opcemi přes Poskytovatele zahrnuje poskytování následujících investičních a pomocných služeb Poskytovatelem klientovi, které podléhá plnění povinností klienta podle této smlouvy:
(a) Převzetí a přenos příkazů od klienta na obchodování s binárními opcemi;
(b) Provádění příkazů na obchodování s binárními opcemi;
(c) Správa hotových peněz nebo zástav podle odstavce 16;
(d) Devizové služby za předpokladu, že jsou poskytovány společně se službou převzetí a přenosu podle odstavce 6.1.(a) a (b) této smlouvy.
6.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo, na základě svého uvážení, kdykoliv stáhnout ze své nabídky celou službu nebo jakoukoliv její část nebo typ binárních opcí či souvisejících aktiv a to dočasně nebo trvale, přičemž klient souhlasí, že Poskytovatel nemá povinnost informovat klienta o důvodech.
6.3. Rozumí se, že Poskytovatel nebude mít v držení žádná aktiva ani finanční nástroje klienta a nebude poskytovat ochranu a správu finančních nástrojů v rámci účtu klienta nebo jejich úschovu.

7. Rady a připomínky

7.1. Poskytovatel nedává klientovi rady o výhodách konkrétní transakce, ani žádnou jinou formu investičních rad a klient bere na vědomí, že služby Poskytovatele nezahrnují investiční poradenství v oblasti binárních opcí ani souvisejících trhů. Klient se sám rozhoduje, jak naložit se svým klientským účtem, vystavovat příkazy a provádět příslušná rozhodnutí na základě vlastní úvahy.
7.2. Poskytovatel nebude mít ve vztahu k žádné transakci žádnou povinnost poskytnout klientovi jakékoliv právní, daňové nebo jiné poradenství. Klient může chtít před provedením transakce vyhledat nezávislé poradenství.
7.3. Poskytovatel může čas od času a na základě svého uvážení poslat klientovi (nebo v rámci věstníků, které může umístit na své webové stránky nebo přes své webové stránky, případně na obchodovací platformě nebo jinak, poskytnout odběratelům) informace, doporučení, zprávy, poznámky k trhu nebo jiné informace, ale nikoliv v rámci svých služeb. V takovém případě:
(a) Poskytovatel za takové informace nenese zodpovědnost;
(b) Poskytovatel nedává žádné potvrzení, záruku ani garance ohledně přesnosti, správnosti nebo úplnosti takových informací, ani daňových či právních důsledků jakýchkoliv souvisejících transakcí;
(c) Tyto informace jsou poskytovány výhradně k tomu, aby klientovi umožnily provádět svá vlastní investiční rozhodnutí a nepředstavují investiční poradenství ani nevyžádanou finanční reklamu;
(d) Pokud zaslaný dokument obsahuje omezení ve smyslu osob nebo kategorie osob, kterým není určen nebo kterým není rozesílán, klient souhlasí, že dokument nepředá žádným takovým osobám nebo kategorii osob.
(e) Klient souhlasí, že Poskytovatel může sám využít takové informace ještě před jejich odesláním. Poskytovatel nedává žádné záruky na čas obdržení na straně klienta a nemůže zaručit, že takové informace obdrží ve stejném čase jako ostatní klienti.
7.4. Rozumí se, že komentáře, zprávy a jiné informace o trhu, které Poskytovatel dává nebo zpřístupňuje, podléhají změnám a mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění staženy.

8. Koncese a obchodování přes platformu

8.1. S podmínkou plnění povinností klienta podle této smlouvy tímto Poskytovatel uděluje klientovi omezenou koncesi, která je nepřenosná, bezvýhradní a úplně odvolatelná, na využívání platformy (včetně používání webových stránek a jakéhokoliv souvisejícího stahovatelného softwaru, který může být v danou chvíli k dispozici) za účelem vystavování příkazů na obchodování s binárními opcemi.
8.2. Poskytovatel si vyhrazuje právo, na základě svého uvážení, kdykoliv stáhnout ze své nabídky celou koncesi, platformu, webové stránky či stahovatelný software a změnit, upravit, odstranit, omezit nebo přidat jakoukoliv část, funkčnost, povel nebo režim a to dočasně nebo trvale, přičemž klient souhlasí, že Poskytovatel nemá povinnost informovat klienta o důvodech.
8.3. Poskytovatel neručí za to, že klient bude mít vždy a odevšud přístup k platformě a bude ji moci používat.
8.4. Poskytovatel má právo platformu kdykoliv bez předchozího upozornění klienta vypnout za účelem údržby, ale toto bude prováděno pouze o víkendech. V takovým případech nebude platforma dosažitelná.
8.5. Klient nese výhradní zodpovědnost za poskytnutí a údržbu slučitelného zařízení nezbytného pro přístup a používání platformy, což znamená alespoň osobní počítač, libovolný druh přístupu k internetu a telefonní nebo jiná linka připojení. Přístup k internetu je zásadní funkcí a klient nese výhradní zodpovědnost za jakékoliv poplatky nutné pro připojení k internetu.
8.6. Klient stvrzuje a ručí za to, že instaloval a uplatnil vhodné prostředky ochrany ve vztahu k zabezpečení a nenarušení svého počítače a že učinil vhodná opatření k ochraně svého systému před počítačovými viry a jinými podobnými škodlivými nebo nevhodnými materiály, zařízeními, informacemi nebo údaji, které by mohly škodit webovým stránkám, platformě nebo jiným systémům Poskytovatele. Klient se dále zavazuje chránit Poskytovatele před neoprávněným přenosem počítačových virů a podobně škodlivých nebo nevhodných materiálů nebo zařízení na platformu Poskytovatele z jeho osobního počítače.
8.7. Poskytovatel neponese žádnou zodpovědnost vůči klientovi v případě, že jeho počítačový systém bude mít závadu, utrpí škodu, bude zničen nebo budou vymazány záznamy a data. Dále neponese Poskytovatel žádnou zodpovědnost vůči klientovi v případě, že klient zaznamená zdržení nebo jiné formy problémů s celistvostí údajů v důsledku konfigurace nebo nesprávného používání svého počítačového vybavení.
8.8. Poskytovatel neponese žádnou zodpovědnost za žádné takové výpadky nebo zdržení či jakékoliv komunikační problémy zaznamenané klientem při používání platformy.
8.9. Příkazy se Poskytovateli vystavují pouze pomocí přístupových údajů na platformě přes slučitelný osobní počítač klienta připojený k internetu. Je dohodnuto a rozumí se, že Poskytovatel je oprávněn spoléhat na vystavení příkazu pomocí přístupových dat na obchodovací platformě bez dalšího dotazování klienta a že jakékoliv takové příkazy jsou pro klienta závazné.

9. Duševní vlastnictví

9.1. Platforma, všechna autorská práva, ochranné známky na zboží nebo služby, patenty, obchodní názvy, softwarové kódy, ikony, obchodní značky, znaky, uspořádání, obchodní tajemství, tlačítka, barevné sady, grafika a názvy dat jsou výhradním duševním vlastnictvím Poskytovatele a jsou chráněny místními i mezinárodními zákony a smlouvami na ochranu duševního vlastnictví. Tato smlouva nepředstavuje podíl na platformě, ale pouze právo platformu používat podle podmínek této smlouvy. Nic v této smlouvě nepředstavuje upuštění od práv k duševnímu vlastnictví ze strany Poskytovatele.
9.2. Za žádných okolností nesmí klient zakrývat nebo odstraňovat žádná značky autorských práv (copyright), ochranné známky ani žádná jiná označení z žádných předmětů duševního vlastnictví, webových stránek nebo platformy Poskytovatele.
9.3. Poskytovatel je vlastníkem všech obrázků uvedených na jeho webových stránkách, platformě a stahovatelném softwaru a materiálech. Klient nesmí tyto obrázky používat žádným jiným způsobem, než ke kterému je Poskytovatel poskytuje.
9.4. Klient smí ukládat a tisknout informace, které mu jsou dostupné přes webové stránky nebo platformu Poskytovatele včetně dokumentů, směrnic, textů, grafiky, videí, zvukových záznamů, softwarových kódů, provedení uživatelských rozhraní a obchodních značek. Klientovi není bez výslovného písemného souhlasu Poskytovatele dovoleno tyto informace v celku ani z části pozměňovat, upravovat, zveřejňovat, přenášet, rozšiřovat ani jinak reprodukovat nebo komerčně využívat v žádném formátu žádným třetím stranám.
9.5. Klient potvrzuje a ručí za to, že nepoužije duševní vlastnictví, platformu nebo webové stránky v rozporu s touto smlouvou ani pro neoprávněné či nezákonné účely a že bude duševní vlastnictví, platformu a webové stránky využívat pouze ve prospěch svého klientského účtu a nikoliv v zájmu jakýchkoliv jiných osob.

10. Úkony zakázané na platformě

10.1. Je zcela zakázáno, aby klient podnikal jakékoliv z následujících úkonů:
(a) Využívat jakýkoliv software, který na systém Poskytovatele nebo platformu uplatňuje analýzu umělou inteligencí;
(b) Zachytávat, sledovat, poškodit nebo upravit jakoukoliv komunikaci, která mu není určena;
(c) Používat jakýkoliv druh prohledávacího programu, počítačového viru, červa, trojského koně, časované bomby nebo jakýchkoliv jiných počítačových kódů či instrukcí, které jsou určeny ke zkreslení, odstranění nebo zpětnému překladu platformy či komunikačního systému nebo jakéhokoliv systému Poskytovatele;
(d) Odesílat jakoukoliv nevyžádanou komerční komunikaci, která není povolena podle příslušných zákonů a předpisů;
(e) Činit cokoliv, co by vedlo nebo mohlo vést k narušení počítačového systému nebo platformy Poskytovatele, případně způsobilo chybný provoz systému nebo jeho provoz zastavilo;
(f) Nezákonně přistupovat nebo se pokoušet získat přístup k platformě, provádět zpětnou konstrukci nebo jinak obcházet jakákoliv zabezpečovací opatření Poskytovatele;
(g) Jakékoliv úkony, které by případně mohly umožnit nezvyklý nebo neoprávněný přístup k platformě nebo její používání.
10.2. Pokud by měl Poskytovatel oprávněný důvod se domnívat, že klient porušil podmínky uvedené v odstavci 10.1., je Poskytovatel oprávněn podniknout jedno nebo více z následujících protiopatření odstavce 14.2.

11. Bezpečnost přístupových údajů

11.1. Klient souhlasí, že svoje přístupové údaje bude držet v tajnosti a neposkytne je žádné osobě.
11.2. Klient by si neměl svoje přístupové údaje nikam poznamenávat. Pokud klient obdrží písemné oznámení se svými přístupovými údaji, musí takové oznámení bez prodlení zničit.
11.3. Klient souhlasí, že bez prodlení upozorní Poskytovatele, pokud ví nebo má podezření, že jeho přístupové údaje byly nebo mohly být vyzrazeny jakékoliv neoprávněné osobě. Poskytovatel poté podnikne kroky proti dalšímu používání takových přístupových údajů a vystaví nové přístupové údaje. Klient bude moci vystavovat příkazy až po obdržení nových přístupových údajů.
11.4. Klient souhlasí, že bude spolupracovat při jakémkoliv vyšetřování, které by Poskytovatel mohl vést ohledně jakéhokoliv nesprávného použití nebo podezření na nesprávné použití jeho přístupových údajů.
11.5. Klient stvrzuje, že Poskytovatel neponese žádnou zodpovědnost, pokud neoprávněná třetí osoba získá přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů a přístupových údajů při přenosu takových výše uvedených informací mezi smluvními stranami nebo jakoukoliv jinou stranou pomocí internetu nebo jiného síťového komunikačního zařízení, poštou, telefonicky či jinými elektronickými prostředky.
11.6. Pokud je Poskytovatel informován ze spolehlivého zdroje o tom, že přístupové údaje klienta mohla obdržet neoprávněná třetí strana, může Poskytovatel, podle svého uvážení a bez povinnosti vůči klientovi, deaktivovat klientský účet.

12. Provádění příkazů

12.1. Příkazy vystavené na platformě jsou provedeny podle Souhrnné směrnice nejlepších zájmů a provádění příkazů, která se nachází na webových stránkách Poskytovatele.
12.2. Poskytovatel vynaloží přiměřené úsilí k provedení příkazu, ale je dohodnuto a rozumí se, že navzdory přiměřenému úsilí Poskytovatele nemusí být vždy přenosu nebo provedení příkazu vůbec dosaženo z důvodů mimo kontrolu Poskytovatele.

13. Odmítnutí příkazů od klienta

13.1. Bez újmy na jakýchkoliv jiných, zde uvedených opatřeních je Poskytovatel oprávněn kdykoliv a podle svého uvážení, bez oznámení nebo vysvětlení klientovi, omezit obchodovací činnosti klienta, zrušit příkazy, odmítnout nebo zamítnout přenos nebo provedení jakéhokoliv příkazu od klienta, přičemž klient nemá v žádném z následujících případů žádné právo na odškodnění, konkrétní způsob plnění ani jinou náhradu jakéhokoliv druhu od Poskytovatele:
(a) Přerušení internetového připojení nebo komunikací;
(b) V důsledku žádosti regulačního nebo dohlížecího orgánu Černé hory nebo soudního příkazu;
(c) V případe pochybností o zákonnosti nebo pravosti příkazu;
(d) Došlo k zásahu vyšší moci;
(e) V případe neplnění smlouvy ze strany klienta;
(f) Poskytovatel poslal klientovi oznámení o ukončení smlouvy;
(g) Systém Poskytovatele vyřadil příkaz vzhledem k uplatněným omezením v obchodování;
(h) Za mimořádných tržních podmínek;
(i) Klient nemá k provedení konkrétního příkazu dostatečnou výši peněžního zůstatku.

14. Případy neplnění

14.1. Každá z následujících situací představuje případ neplnění smlouvy:
(a) Neplnění jakéhokoliv závazku vůči Poskytovateli ze strany klienta;
(b) Pokud je proveden návrh ve vztahu ke klientovi podle černohorského Zákona o úpadku nebo jakéhokoliv ekvivalentního zákona v jiné soudní působnosti (pokud je klientem jednotlivec), v případě obchodní společnosti ve vztahu k jednomu nebo více společníků, v případe společnosti, pokud je ustaven likvidátor nebo konkurzní správce či podobná funkce, pokud klient provede dohodu či vyrovnání se svými věřiteli nebo je ve vztahu ke klientovi zahájeno jakékoliv řízení podobné nebo obdobné kterémukoliv výše uvedenému;
(c) Klient není schopen uhradit své peněžní závazky k datu splatnosti;
(d) V případě, že jakékoliv potvrzení nebo záruka ze strany klienta podle odstavce 29 pozbude pravdivosti;
(e) Klient (pokud se jedná o jednotlivce) zemře nebo je prohlášen za nezvěstného nebo se stane nesvéprávným;
(f) Jakékoliv jiné okolnosti, za kterých se Poskytovatel přiměřeně domnívá, že je nezbytné nebo žádoucí učinit jakékoliv z opatření uvedených v odstavci 14.2;
(g) Provedení jednoho z opatření uvedených v odstavci 14.2 je vyžadováno příslušným regulačním úřadem či orgánem nebo soudem;
(h) Klient zahrne Poskytovatele do jakékoliv druhu podvodu nebo nezákonného konání či porušení příslušných předpisů nebo hrozí riziko, že klient zahrne Poskytovatele do jakékoliv druhu podvodu nebo nezákonného konání či porušení příslušných předpisů;
(i) V případech závažného porušení požadavků stanovených zákony Černé hory nebo jiných zemí ze strany klienta, přičemž o míře závažnosti rozhodne v dobré víře Poskytovatel;
(j) Pokud má Poskytovatel podezření, že je klient zapojen do činností praní špinavých peněz, financování terorizmu, podvodů s platebními kartami nebo jiných trestných činností;
(k) Poskytovatel má přiměřené podezření, že se klient dopustil zakázaného konání podle odstavce 10;
(l) Poskytovatel má přiměřené podezření, že se klient dopustil nezákonného obchodování, například skalpování, arbitráže, manipulace nebo kombinování zrychlených nebo zpomalených informačních kanálů;
(m) Poskytovatel má přiměřené podezření, že si klient otevřel klientský účet podvodně.
14.2. Pokud nastane případ neplnění, Poskytovatel může, podle svého výhradního uvážení, kdykoliv a bez předchozího písemného oznámení, uplatnit jedno nebo více z následujících opatření:
(a) Ukončit okamžitě tuto smlouvu bez předchozího písemného oznámení klientovi;
(b) Zrušit jakékoliv otevřené pozice;
(c) Dočasně nebo trvale zamezit přístupu k platformě nebo pozastavit či zakázat jakékoliv funkce platformy;
(d) Odmítnout přenos nebo provedení jakéhokoliv příkazu od klienta;
(e) Omezit obchodovací činnosti klienta;
(f) V případě podvodu, vrátit peníze skutečnému vlastníkovi nebo podle pokynů úřadů činných v trestním řízení příslušné země;
(g) Zrušit zisk dosažený na klientském účtu nezákonným obchodováním nebo uplatněním umělé inteligence;
(h) Podat soudní žalobu za jakékoliv ztráty, které Poskytovatel utrpí.

15. Potvrzení transakcí

15.1. Poskytovatel bude klientovi podávat o jeho příkazech náležité výkazy. Z tohoto důvodu Poskytovatel zajistí klientovi přes platformu internetový přístup ke jeho klientskému účtu, kde bude mít k dispozici dostatek informací s ohledem na požadavky na výkazy pro klienta.
15.2. Pokud má klient důvod se domnívat, že potvrzení transakce není správné nebo pokud klient žádné potvrzení neobdrží podle očekávání, měl by klient kontaktovat Poskytovatele do tří pracovních dnů od data, kdy Poskytovatel příkaz odeslal nebo měl odeslat (v případě, že nebylo posláno potvrzení). Pokud v této době klient nevyjádří žádné námitky, bude obsah považován za schválený klientem a za rozhodný.

16. Pravidla zacházení s penězi klienta

16.1. Poskytovatel urychleně uloží jakékoliv peníze obdržené od klienta na jeden nebo více segregovaných účtů u spolehlivých finančních ústavů (tj. u makléře, u banky, na trhu, u zprostředkovatele zúčtování, u zúčtovací banky nebo u neregulované protistrany) a peníze klienta budou odděleny od vlastních peněz Poskytovatele, přičemž je nelze používat pro podnikání Poskytovatele.
16.2. Poskytovatel může peníze klienta uložit na stejný účet s penězi jiných klientů (souhrnný účet).
16.3. Poskytovatel nebude klientovi zúčtovávat zisky nebo úroky z peněz klienta (kromě zisku z obchodovacích transakcí přes klientský účet podle této smlouvy) a klient se vzdává veškerých práv na úrok.
16.4. Poskytovatel může uložit peníze klienta jako noční vklad a smí si ponechat jakékoliv úroky.
16.5. Poskytovatel smí uložit peníze klienta u třetí strany (tj. u makléře, u banky, na trhu, u zprostředkovatele zúčtování, u zúčtovací banky nebo u neregulované protistrany), která může mít u takových peněz zástavní právo nebo právo na vzájemný zápočet pohledávek.
16.6. Peníze klienta mohou být uloženy jménem klienta u makléře, u banky, na trhu, u zprostředkovatele zúčtování, u zúčtovací banky nebo u neregulované protistrany nacházejících se v Černé hoře, v Evropském hospodářském prostoru nebo mimo ně. Právní a regulační režim uplatněný na jakoukoliv takovou osobu mimo Černou horu nebo Evropský hospodářský prostor se bude lišit od režimu Černé hory a v případě platební neschopnosti nebo jakéhokoliv jiného ekvivalentního selhání takové osoby může být s penězi klienta nakládáno jinak, než kdyby peníze byly uloženy na segregovaném účtu v Černé hoře. Poskytovatel neručí za platební neschopnost, skutky či opominutí žádné třetí strany uvedené v tomto odstavci.
16.7. Třetí strana, na kterou Poskytovatel převede peníze, je může mít uloženy na souhrnném účtu a nemusí být možné je oddělit od peněz klienta nebo od peněz této třetí strany. V případě nesolventnosti nebo jakéhokoliv jiného obdobného řízení ve vztahu k takové třetí straně může Poskytovatel jménem klienta pouze vznést nezajištěný nárok proti této třetí straně a klient bude vystaven riziku, že peníze obdržené Poskytovatelem od třetí strany nebudou stačit na uspokojení nároku klienta s nároky ve vztahu k příslušnému účtu. Poskytovatel nepřebírá žádná ručení ani zodpovědnost za jakékoliv následné ztráty.
16.8. Poskytovatel je členem Investorského fondu náhrad (Investors Compensation Fund). Takže v závislosti na svém zatřídění může být klient oprávněn k náhradě od ICF v případě, že Poskytovatel nemůže dostát svým závazkům, jak je vysvětleno v dokumentu nazvaném Investorský fond náhrad, který se nachází na webových stránkách Poskytovatele.
16.9. Rozumí se, že zisk nebo ztráta z obchodování se ukládá na klientský účet nebo vybírá z klientského účtu na konci pracovního dne při dokončení příkazu.

17. Nečinné klientské účty

17.1. Pokud je klientský účet nečinný čtyři roky nebo déle a po upozornění klienta na jeho naposled známé adrese, vyhrazuje si Poskytovatel právo uzavřít takový klientský účet. Peníze na zrušeném účtu zůstávají majetkem klienta a Poskytovatel provede a povede evidenci a následně kdykoliv vrátí takové peníze na vyžádání klienta.

18. Počáteční aktivace klientského účtu, vklady a výběry

18.1. Klientský účet se aktivuje při vkladu minimální počáteční částky podle typu klientského účtu, kterou určuje a příležitostně aktualizuje Poskytovatel podle svého uvážení.
18.2. Klient může vkládat peníze na klientský účet kdykoliv po dobu platnosti této smlouvy. Vklady se provádějí způsoby, které Poskytovatel schválil a příležitostně aktualizuje. Poskytovatel nepřijímá na klientský účet platby od třetích stran a anonymní platby. Podrobné informace o možnostech provádění vkladů jsou uvedeny na webových stránkách.
18.3. Poskytovatel má právo kdykoliv žádat klienta o doklady k potvrzení zdroje peněz vložených na klientský účet. Poskytovatel má právo odmítnout vklad od klienta, pokud není Poskytovatel řádně spokojen ve vztahu k zákonnosti zdroje peněz.
18.4. Když klient provede vklad, Poskytovatel navýší zůstatek příslušného klientského účtu o odpovídající částku, kterou Poskytovatel skutečně obdrží a to do jednoho pracovního dne od připsání této částky na bankovní účet Poskytovatele.
18.5. Pokud nedojde k připsání peněz zaslaných klientem na klientský účet podle předpokladu, musí to klient oznámit Poskytovateli a požádá jej o provedení bankovního prošetření převodu. Klient souhlasí, že jakékoliv poplatky za takové prošetření mohou být odečteny z klientského účtu nebo uhrazeny přímo bance, která prošetření provádí. Klient je obeznámen a souhlasí, že za účelem provedení prošetření musí klient poskytnout Poskytovateli vyžádané podklady a osvědčení.
18.6. Poskytovatel uvolní výběry peněz klienta při obdržení příslušné žádosti o klienta a způsobem, který Poskytovatel schválil a příležitostně aktualizuje.
18.7. Když Poskytovatel obdrží od klienta pokyn k výběru peněz z klientského účtu, provede Poskytovatel vyplacení řečené částky do pěti pracovních dnů, pokud jsou splněny následující požadavky:
(a) pokyn k výběru obsahuje všechny nezbytné údaje v osobní sekci;
(b) pokyn je k provedení platby na účet (ať již bankovní účet, účet v platebním systému atd.), z kterého byl původně proveden vklad peněz na klientský účet nebo, na žádost klienta, na bankovní účet, který patří klientovi;
(c) účet, na který mají být vybírané peníze převedeny, patří klientovi;
(d) ve chvíli výběru zůstatek klienta převyšuje částku v pokynu k výběru včetně veškerých poplatků za provedení platby;
(e) nedošlo k žádnému zásahu vyšší moci, který by Poskytovateli bránil v uvolnění vybíraných peněz;
(f) klient musí být zcela ověřen podle návodu na ověřování uvedeného na webových stránkách.
18.8. Je dohodnuto a rozumí se, že výběry budou prováděny pouze na klienta. Poskytovatel nebude provádět platby výběrů na jakoukoliv třetí stranu nebo anonymní účet.
18.9. Poskytovatel si vyhrazuje právo odmítnout žádost klienta o výběr konkrétním způsobem převodu a Poskytovatel má právo navrhnout jinou možnost.
18.10. Veškeré poplatky za platbu a převod třetím stranám budou k tíži klienta a Poskytovatel zatíží takovou částkou příslušný klientský účet.
18.11. V závislosti na klientovi mohou být výběry zpoplatněné. Příslušné poplatky lze nalézt na webových stránkách Poskytovatele.
18.12. Případné chyby při převodu peněz ze strany Poskytovatele budou vůči klientovi vyrovnány. Rozumí se, že pokud klient poskytne nesprávné pokyny k převodu, Poskytovatel nemusí být schopen chybu opravit a vzniklá ztráta může být k tíži klienta.

19. Zástavní právo

19.1. Poskytovatel bude mít obecné zástavní právo na všechny peníze v držení Poskytovatele, jeho spolupracovníků nebo pověřených stran jménem klienta až do splnění jeho závazků.

20. Zápočet vzájemných pohledávek

20.1. Pokud je úhrnná částka splatná klientem shodná s úhrnnou částkou splatnou Poskytovatelem, takové pohledávky se vzájemně započtou a tak zruší.
20.2. Pokud úhrnná částka splatná jednou ze smluvních stran překračuje úhrnnou částku splatnou druhou ze smluvních stran, uhradí strana, jejíž úhrnný závazek je vyšší, rozdíl pohledávek druhé straně a všechny pohledávky budou tímto vyrovnány a vynulovány.
20.3. V případě ukončení smlouvy má poskytovatel má právo spojit všechny a jakékoliv klientské účty otevřené na jméno klienta a sloučit zůstatky na takových účtech za účelem vzájemného započtení takových zůstatků.

21. Poplatky, daně a pobídky

21.1. Poskytovatel neúčtuje klientovi poplatky za obchodování ani provize.
21.2. V závislosti na klientovi mohou být zpoplatněny výběry a nečinnost klientského účtu. Příslušné poplatky lze nalézt na webových stránkách Poskytovatele.
21.3. Poskytovatel může čas od času jím účtované poplatky měnit. Poskytovatel pošle klientovi písemné oznámení o jakýchkoliv změnách před nabytím jejich účinnosti. Změna nabude účinku od data, které Poskytovatel uvede v oznámení klientovi.
21.4. Je dohodnuto a rozumí se, že klient bude výhradně zodpovědný za všechnu evidenci, daňová přiznání a výkazy, které je potřeba vyhotovit vůči jakémukoliv příslušnému úřadu, až již státnímu nebo jinému, a za uhrazení všech daní (včetně například z jakýchkoliv daní z převodu nebo přidané hodnoty) splatných v souvislosti s obchodovacími činnostmi přes Poskytovatele podle této smlouvy.
21.5. Klient se zavazuje uhradit veškeré kolkovné ve vztahu k této smlouvě a náklady na jakékoliv podklady, které mohou být vyžadovány k provedení transakce podle této smlouvy.
21.6. Pokud Poskytovatel zaplatí nebo obdrží jakékoliv poplatky nebo pobídky za zavedení klienta, oznámí to klientovi podle příslušných předpisů.
22. Jazyk
22.1. Úředním jazykem Poskytovatele je angličtina a klient je vždy povinen si přečíst a používat hlavní webové stránky, kde jsou všechny informace a údaje o Poskytovateli a jeho činnostech. Překlad nebo informace v jiném jazyce než v angličtině mají pouze orientační charakter a nejsou pro Poskytovatele závazné, ani nemají žádný právní účinek, přičemž Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost a neposkytuje žádné záruky na správnost takových informací.

23. Komunikace a písemná oznámení

23.1. Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, jakákoliv oznámení, žádosti a jiná komunikace určená od klienta Poskytovateli podle této smlouvy musí být odesílány na níže uvedenou adresu Poskytovatele (nebo na jakoukoliv jinou adresu, kterou může Poskytovatel k tomuto účelu čas od času sdělit klientovi), e-mailem, faxem, poštou v případě odeslání v Černé hoře nebo leteckou poštou v případě odeslání mimo Černou horu, případně komerční kurýrní službou a budou považovány za doručené pouze, když je Poskytovatel skutečně obdrží:
na adrese:
Seymour BV, 10 Orionweg, Willemstad, Curacao.
na e-mailové adrese: [email protected]
23.2. Za účelem komunikování s klientem může Poskytovatel používat jakýkoliv z následujících způsobů: e-mail, interní pošta na platformě, telefon, pošta, komerční kurýrní služba, letecká pošta nebo webové stránky Poskytovatele.
23.3. Následující způsoby komunikace jsou považovány za písemné oznámení Poskytovatele klientovi: e-mail, interní pošta na platformě, pošta, komerční kurýrní služba, letecká pošta a webové stránky Poskytovatele.
23.4. Následující způsoby komunikace jsou považovány za písemné oznámení klienta Poskytovateli: e-mail, pošta, komerční kurýrní služba a letecká pošta.
23.5. Jakákoliv komunikace odeslaná klientovi (dokumenty, oznámení, potvrzení, výpisy, výkazy atd.) je považována za doručenou:
(a) Pokud je odeslána e-mailem, do jedné hodiny od odeslání za předpokladu, že e-mail opustil e-mailový program Poskytovatele;
(b) Pokud je odeslána interní poštou na platformě, okamžitě po odeslání;
(c) Pokud je odeslána faxem, po obdržení oznámení o přenosu na faxovém přístroji odesilatele, které potvrzuje příjem zprávy faxovým přístrojem příjemce;
(d) Pokud je provedena telefonicky, jakmile skončí telefonický rozhovor;
(e) Pokud je odeslána poštou, sedm kalendářních dní od odeslání;
(f) Pokud je odeslána komerční kurýrní službou, k datu podepsání dokladu o převzetí takového oznámení;
(g) Pokud je odeslána leteckou poštou, osm pracovních dní od data odeslání;
(h) Pokud je umístěna na webové stránky Poskytovatele, do jedné hodiny od zveřejnění.
23.6. Za účelem komunikování s klientem bude Poskytovatel používat kontaktní údaje poskytnuté klientem při otevírání klientského účtu, případně následně aktualizované. Klient je tedy povinen oznámit Poskytovateli bez prodlení jakékoliv změny v kontaktních údajích klienta.
23.7. Dokumenty obdržené faxem může Poskytovatel elektronicky rastrově nasnímat a reprodukce takto naskenované verze bude představovat rozhodný doklad o takových faxovaných pokynech.

24. Osobní údaje, utajení, nahrávání telefonických rozhovorů a záznamy

24.1. Poskytovatel může shromažďovat informace o klientovi přímo od klienta (z jeho vyplněného formuláře žádosti o otevření účtu nebo jinak), případně od jiných osob, včetně například úvěrových ratingových agentur, agentur pro prevenci podvodů, bank, jiných finančních ústavů, třetích poskytovatelů autentizačních služeb a poskytovatelů veřejných rejstříků.
24.2. S údaji klienta v držení Poskytovatele bude Poskytovatelem zacházeno jako s důvěrnými a nebudou používány k žádnému jinému účelu než ve spojitosti s poskytováním, správou a zdokonalováním služeb, s opatřeními proti praní špinavých peněz, s prověřováním věrohodnosti, pro účely průzkumu a statistické a marketingové účely. Údaje, které jsou veřejně dostupné nebo již v držení Poskytovatele bez povinnosti utajení, nebudou považovány za důvěrné.
24.3. Poskytovatel má právo odkrýt údaje o klientovi (včetně nahrávek a dokumentů důvěrné povahy a údajů karet) za následujících okolností:
(a) Pokud to vyžaduje zákon nebo soudní příkaz od oprávněného soudu;
(b) Pokud to vyžaduje černohorská koncese či regulační úřad v jehož pravomocích nebo působnosti se nachází Poskytovatel, klient nebo jejich spolupracovníci, případně na jehož území má Poskytovatel klienty;
(c) Příslušným úřadům k vyšetřování nebo prevenci podvodů, praní špinavých peněz či jiných nezákonných činností;
(d) Do takové míry, do jaké to je přiměřeně potřeba k provedení příkazů a za pomocnými účely při poskytování služeb;
(e) Úvěrovým ratingovým agenturám, agenturám pro prevenci podvodů, třetím poskytovatelům autentizačních služeb, bankám a jiným finančním ústavům k prověřování bonity, prevenci podvodů, účelům při praní špinavých peněz, k určování totožnosti a prověřování věrohodnosti. Tyto subjekty mohou kontrolovat jakékoliv údaje dodané klientem pomocí libovolných údajů z jakýchkoliv databází (veřejných či jiných), ke kterým mají přístup. Také mohou v budoucnosti použít údaje klienta při pomáhání jiným společnostem za účelem ověřování. Poskytovatel bude uchovávat záznam o hledání;
(f) Odborným poradcům Poskytovatele za předpokladu, že v každém jednotlivém případě bude příslušný odborník informován o důvěrné povaze takových informací a také se zaváže k jejich utajení;
(g) Jiným poskytovatelům služeb, kteří vytvářejí, provozují nebo zpracovávají databáze (elektronické i jiné), nabízí služby evidence záznamů, služby přenosu elektronické pošty, služby zasílání okamžitých vzkazů nebo podobné služby, jejichž cílem je pomoc Poskytovateli při shromažďování, ukládání, zpracování a využívání údajů o klientovi, kontaktování klienta nebo zdokonalování služeb poskytovaných podle této smlouvy;
(h) Poskytovatelům služeb výkaznictví;
(i) Poskytovatelům jiných služeb pro statistické účely ke zdokonalování marketingu Poskytovatele, přičemž v takovém případě budou údaje poskytovány v souhrnné formě;
(j) Telefonním střediskům pro průzkum trhu, které poskytují telefonické a e-mailové průzkumy za účelem zdokonalování služeb Poskytovatele, přičemž v takovém případě budou poskytnuty pouze kontaktní údaje;
(k) Pokud je to pro Poskytovatele nezbytné za účelem obhajoby nebo uplatnění svých zákonných práv u jakéhokoliv soudu, tribunálu, arbitra, ombudsmana nebo státního orgánu;
(l) Na žádost klienta nebo se souhlasem klienta;
(m) Spolupracovníkovi Poskytovatele nebo jakékoliv jiné společnosti ze stejné skupiny společností jako Poskytovatel.
24.4. Pokud je klientem fyzická osoba, Poskytovatel bude používat, ukládat, zpracovávat a nakládat s údaji obdrženými od klienta ve spojitosti s poskytováním služeb podle Zákona o zpracování osobních údajů z roku 2001 (Ochrana jednotlivců) a Poskytovatel je povinen dodat klientovi na požádání kopii osobních údajů, které má o něm v držení (pokud nějaké), za předpokladu, že klient zaplatí správní poplatek.
24.5. Uzavřením této smlouvy klient uděluje souhlas s odesíláním jeho osobních údajů mimo Evropský hospodářský prostor podle opatření Zákona o zpracování osobních údajů z roku 2001 (Ochrana jednotlivců) z důvodů uvedených v odstavci 24.3.
24.6. Telefonické rozhovory mezi klientem a Poskytovatelem mohou být Poskytovatelem nahrávány a ukládány, přičemž takové nahrávky budou ve výhradním vlastnictví Poskytovatele. Klient souhlasí, že takové nahrávky budou sloužit jako rozhodný důkaz o podaných příkazech nebo takto zaznamenaných rozhovorech.
24.7. Klient souhlasí, že Poskytovatel může za účelem postupování podle podmínek smlouvy čas od času kontaktovat klienta osobně telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou.
24.8. Klient souhlasí s tím, že Poskytovatel, jakýkoliv spolupracovník Poskytovatele nebo jakákoliv jiná společnost ze stejné skupiny společností jako Poskytovatel může klienta čas od času kontaktovat telefonicky, faxem, e-mailem nebo poštou za marketingovými účely, aby klienta upozornila na zboží a služby, které by jej mohly zajímat nebo za účelem provádění průzkumu trhu.
24.9. Podle příslušných předpisů bude Poskytovatel uchovávat záznamy obsahující osobní údaje klienta, údaje o obchodování, podklady k otevření účtu, záznamy komunikace a cokoliv jiného ve vztahu ke klientovi po dobu minimálně pěti roků od ukončení klientské smlouvy.

25. Dodatky ke smlouvě

25.1. Pokud není jinde v této smlouvě stanoveno jinak, Poskytovatel má právo provádět kdykoliv dodatky k podmínkám této smlouvy s tím, že o takových změnách informuje klienta písemným oznámením alespoň tři pracovní dny před jejich provedením. Jakékoliv takové dodatky nabudou účinnosti k datu uvedenému v oznámení. Klient bere na vědomí, že dodatky provedené na základě změn v zákoně nebo předpisu mohou mít podle potřeby okamžitou platnost.

26. Ukončení smlouvy a jeho důsledky

26.1. Bez újmy na právech Poskytovatele podle této smlouvy ji ukončit okamžitě bez předchozího oznámení klientovi, může kterákoliv z obou smluvních stran tuto smlouvu vypovědět podáním písemného oznámení alespoň s pětidenním předstihem druhé smluvní straně.
26.2. Ukončení smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran nebude mít dopad na jakýkoliv závazek, který již kterékoliv smluvní straně vznikl, ani na jakákoliv práva nebo povinnosti, které mohly již podle této smlouvy vzniknout, a na transakce provedené podle této smlouvy.
26.3. Při ukončení této smlouvy budou veškeré pohledávky Poskytovatele vůči klientovi okamžitě splatné včetně například veškerých neuhrazených nákladů a jakýchkoliv jiných částek závazků vůči Poskytovateli, jakýchkoliv poplatků a dalších výdajů vynaložených nebo k vynaložení Poskytovatelem v důsledku ukončení smlouvy.
26.4. Jakmile je odesláno oznámení o výpovědi z této smlouvy:
(a) klient bude mít povinnost uzavřít všechny své otevřené pozice. Pokud tak neučiní, Poskytovatel všechny otevřené pozice uzavře při ukončení smlouvy;
(b) Poskytovatel bude oprávněn zastavit klientovi přístup k platformě nebo smí omezit funkce, které může klient na platformě využívat;
(c) Poskytovatel bude oprávněn odmítnout od klienta přijímat nové příkazy;
(d) Poskytovatel bude oprávněn odmítnout výběr peněz klientem z klientského účtu a Poskytovatel si vyhrazuje právo peníze klienta nezbytné k uzavření pozic, které byly již otevřeny, a k úhradě jakýchkoliv nevyřízených závazků klienta podle této smlouvy.
26.5. Při ukončení smlouvy může platit cokoliv nebo vše z následujícího:
(a) Poskytovatel má právo spojit jakékoliv klientské účty klienta ke sloučení zůstatků na takových klientských účtech a tyto zůstatky vzájemně započíst;
(b) Poskytovatel má právo zavřít klientské účty;
(c) Poskytovatel má právo převést jakékoliv měny;
(d) Poskytovatel má právo uzavřít otevřené pozice klienta;
(e) Pokud není známa nezákonná činnost, není podezření na nezákonnou činnost nebo podvod ze strany klienta, ani nejsou pokyny od příslušných úřadů, v případě kladného zůstatku ve prospěch klienta, vyplatí Poskytovatel (po zadržení takových částek, které jsou zcela podle uvážení Poskytovatele přiměřené s ohledem na budoucí závazky) takový zůstatek klientovi co nejdříve to bude přiměřeně možné a dodá mu výpis, v kterém bude v uvedeno, jak byl zůstatek stanoven, a podle vhodnosti dá pokyny jakýmkoliv mandatářům nebo uschovateli k vyplacení jakýchkoliv příslušných částek. Takové peníze budou klientovi dodány podle pokynů klienta. Rozumí se, že Poskytovatel provede platby pouze na účet, který je veden na jméno klienta. Poskytovatel má právo odmítnout, podle svého uvážení, provádět platby třetím stranám.

27. Vyšší moc

27.1. Zásah vyšší moci zahrnuje například následující případy:
(a) Státní opatření, vypuknutí války nebo nepřátelských akcí, hrozba války, teroristické činy, celostátní stav nouze, výtržnosti, občanské nepokoje, sabotáž, zabavení, jakákoliv jiná mezinárodní pohroma, hospodářská nebo politická krize;
(b) Zásah přírody, zemětřesení, tsunami, hurikán, tajfun, nehoda, bouře, záplava, požár, epidemie nebi jiná přírodní katastrofa;
(c) Zaměstnanecké spory a stávky;
(d) Pozastavení obchodování na trhu nebo stanovení minimálních či maximálních cen při obchodování na trhu, úřední zákaz činností jakékoliv strany (pokud takový zákaz nezpůsobil Poskytovatel), rozhodnutí státních úřadů, řídicích orgánů samoregulačních organizací, rozhodnutí řídicích orgánů organizovaných obchodovacích platforem;
(e) Vyhlášení moratoria na finanční služby příslušnými regulačními úřady nebo jakékoliv jiné zásahy či regulace jakýmkoliv regulačním, vládním, dohledovým nebo nadnárodním orgánem či úřadem;
(f) Porucha, závada nebo selhání jakýchkoliv elektronických, síťových a komunikačních linek (nikoliv ze zlé vůle nebo úmyslného neplnění ze strany Poskytovatele);
(g) Jakákoliv událost, čin nebo okolnosti, které nejsou přiměřeně pod kontrolou Poskytovatele a jejich účinek je takový, že Poskytovatel není v postavení, aby mohl učinit nějaká přiměřená opatření k nápravě neplnění;
(h) Uvalení limitů nebo zvláštních či neobvyklých podmínek na obchodování na jakémkoliv trhu nebo na jakoukoliv událost.
27.2. Pokud Poskytovatel přiměřeně usoudí, že došlo k zásahu vyšší moci (bez újmy na jakýchkoliv jiných právech podle této smlouvy), smí Poskytovatel, bez předchozího oznámení a v libovolném čase, podniknout jakékoliv nebo všechny z následujících kroků:
(a) Pozastavit nebo upravit uplatnění jakýchkoliv nebo všech podmínek této smlouvy do míry, do jaké zásah vyšší moci činí pro Poskytovatele nemožné nebo nepraktické je plnit;
(b) Učinit nebo vynechat učinění všech takových opatření, jak Poskytovatel považuje za přiměřeně vhodné za okolností ve vztahu k postavení Poskytovatele, klienta a jiných klientů;
(c) Vypnout platformu v případě poruchy, údržby nebo jako prevenci poškození;
(d) Zrušit jakékoliv příkazy od klienta;
(e) Odmítnout přijímání příkazů od klientů;
(f) Deaktivovat klientský účet.
27.3. Pokud není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak, Poskytovatel nebude ručit a neponese zodpovědnost za žádný typ ztráty nebo škody vzniklých z jakéhokoliv selhání, přerušení nebo zpoždění při plnění svých závazků podle této smlouvy, jestliže takové selhání, přerušení nebo zpoždění vzniklo v důsledku zásahu vyšší moci.

28. Omezené ručení a odškodnění

28.1. V případě, že Poskytovatel poskytne informace, doporučení, zprávy, údaje ve vztahu k transakcím, poznámky k trhu nebo průzkum trhu klientovi (nebo ve věstnících, které může umístit na svých webových stránkách nebo je poskytne odběratelům přes své webové stránky či jinak), Poskytovatel nebude, za předpokladu, že se z jeho strany nejedná o podvod, úmyslné neplnění nebo hrubé zanedbání, ručit za žádné ztráty, náklady, výdaje ani škody utrpěné klientem v důsledku jakékoliv nepřesnosti nebo chyby v jakýchkoliv takto poskytnutých informacích.
28.2. Poskytovatel neponese zodpovědnost za žádné ztráty, škody ani výdaje klienta ve vztahu například k následujícím událostem ani v jejich přímém či nepřímém důsledku:
(a) Jakákoliv chyba, porucha, přerušení nebo odpojení při provozu platformy, jakákoliv zpoždění způsobená terminálem klienta nebo transakce prováděné přes terminál klienta, jakékoliv technické problémy, poruchy a závady systému, poruchy komunikačních linek, poruchy nebo závady technického nebo programového vybavení, potíže s přístupem k systému, potíže s kapacitou systému, přetížení internetu, narušené zabezpečení a neoprávněný přístup a jiné obdobné počítačové problémy a vady.
(b)Jakékoliv neplnění závazků podlé této smlouvy ze strany Poskytovatele v důsledku zásahu vyšší moci nebo z jakékoliv jiné příčiny mimo jeho kontrolu;
(c) Získání přístupových údajů klienta, které Poskytovatel vystavil pro klienta, jakoukoliv osobou před nahlášením možnosti zneužití přístupových dat klienta Poskytovateli.
Klient stvrzuje, že Poskytovatel neponese žádnou zodpovědnost, pokud neoprávněná třetí osoba získá přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů a přístupových údajů při přenosu takových výše uvedených informací mezi smluvními stranami nebo jakoukoliv jinou stranou pomocí internetu nebo jiného síťového komunikačního zařízení, poštou, telefonicky či jinými elektronickými prostředky.
(e) Jakákoliv rizika z Upozornění na rizika a varování na webových stránkách Poskytovatele;
(f) Jakékoliv změny v daňových sazbách;
(g) Jakékoliv činnosti nebo vyjádření zprostředkovatele;
(h) Obsah, správnost, přesnost a úplnost jakékoliv komunikace šířené použitím platformy;
(i) Jakékoliv skutky nebo opominutí (včetně zanedbání a podvodu) ze strany klienta.
28.3. Pokud jsou Poskytovatel, jeho ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spolupracovníci nebo obchodní zástupci vystaveni jakýmkoliv žalobám, škodám, zodpovědnostem, nákladům nebo výdajům, které mohou vzniknout ve vztahu k vykonávání činností podle této smlouvy nebo v jejich důsledku, ve vztahu k poskytování služeb nebo ve vztahu k používání platformy, za které nenesou Poskytovatel, jeho ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, spolupracovníci nebo obchodní zástupci žádný druh zodpovědnosti, je zodpovědností klienta Poskytovatele za takové případy odškodnit.
28.4. Poskytovatel nebude za žádných okolností ručit klientovi za žádné vedlejší, zvláštní, nahodilé a nepřímé ztráty, škody, ztráty zisku, ztráty příležitostí (včetně ve vztahu k následným tržním pohybům), náklady nebo výdaje, které může klient utrpět ve vztahu k této smlouvě, poskytováním služeb a používáním platformy.
28.5. Celkové ručení Poskytovatele klientovi nebude přesahovat výši poplatků zaplacených podle této smlouvy ve vztahu ke konkrétnímu klientovi za poskytování služeb a používání platformy.

29. Záruky

29.1. Klient Poskytovateli ručí za následující:
(a) Klient je ve věku minimálně 18 let nebo ve věku, který jej opravňuje dávat souhlas k účasti na činnostech finančního investování podle zákonů jakékoliv jurisdikce, v níž se nachází;
(b) Klient je svéprávný a schopen rozhodování o svém vlastním jednání;
(c) Na trzích nebo ve finančních nástrojích, pomocí kterých mají být jakékoliv transakce prováděny, neexistují žádná omezení vyplývající z národnosti nebo náboženství klienta;
(d) Žádné jednání vykonané podlé této smlouvy nebude představovat porušení žádného zákona nebo pravidla, která se vztahují na klienta nebo jurisdikci, v které se klient nachází, ani žádné smlouvy, kterou je klient vázán nebo která může mít vliv na jakýkoliv majetek nebo peníze klienta;
(e) Klient má řádné oprávnění uzavřít tuto smlouvu, vystavovat příkazy a plnit své povinnosti podle této smlouvy;
(f) Klient je fyzickou osobou, která vyplnila formulář žádosti o otevření účtu nebo, pokud je klientem právnická osoba, fyzickou osobou, která vyplnila formulář žádosti o otevření účtu jménem klienta, k čemuž byla řádně oprávněna;
(g) Klient jedná jako hlava klienta, nikoliv jako obchodní zástupce, zástupce, pověřenec nebo správce jménem někoho jiného. Klient může jednat jménem někoho jiného pouze pokud s tím Poskytovatel výslovně souhlasí v písemné podobě a za předpokladu, že Poskytovatel obdrží všechny doklady požadované k tomuto účelu;
(h) Údaje poskytnuté klientem Poskytovateli ve formuláři žádosti o otevření účtu a kdykoliv poté jsou pravdivé, přesné a úplné a podklady předané klientem jsou platné a pravé;
(i) Klient četl podmínky této smlouvy včetně informací uvedených v přílohách a beze zbytku jim rozumí;
(j) Peníze klienta používané k obchodování nejsou přímo ani nepřímo výnosem z žádné nezákonné činnosti a nejsou využívány ani zamýšleny k využívání na financování teroristů;
(k) Klient není politicky exponovanou osobou a nemá žádný vztah (například příbuzenský nebo obchodní) s osobou, která byla za uplynulých 12 měsíců ve významné veřejné funkci. Pokud výše uvedené prohlášení není pravdivé a v případě, že toto klient již neuvedl ve formuláři žádosti o otevření účtu, bude o tom Poskytovatele co nejdříve informovat a oznámí Poskytovateli, pokud se v jakékoliv fázi průběhu této smlouvy stane politicky exponovanou osobou;
(l) Klient četl dokument Upozornění na rizika a varování, který se nachází na webových stránkách Poskytovatele a rozumí mu;
(m) Klient souhlasí s poskytováním informací této smlouvy pomocí webových stránek;
(n) Klient potvrzuje, že má pravidelný přístup k internetu a souhlasí s tím, že mu Poskytovatel bude poskytovat informace, například o dodatcích ke všeobecným podmínkám, o nákladech, poplatcích, této smlouvě, směrnicích i informace o povaze a rizicích investic zveřejněním takových informací na webových stránkách.

30. Stížnosti a spory

30.1. Pokud si klient přeje podat stížnost, musí poslat e-mail na adresu [email protected] Poskytovatel odpoví s prvotní reakcí do dvou pracovních dnů od obdržení stížnosti klienta. Pokud stížnost vyžaduje další šetření a Poskytovatel ji nedokáže vyřešit do dvou pracovních dnů, potvrdí to Poskytovatel jako otevřený případ. V potvrzení o otevřeném případu bude uveden termín dalšího kontaktování klienta ze strany Poskytovatele (který by měl být do osmi týdnů od obdržení stížnosti).
30.2. Pokud nastane situace, která není výslovně řešena v této smlouvě, smluvní strany souhlasí, že se pokusí záležitost vyřešit na základě dobré víry a spravedlivého přístupu pomocí takového opatření, které odpovídá běžné praxi na trhu.
30.3. Rozumí se, že klient má právo na podání stížnosti u úřadu finančního ombudsmana Černé hory.
30.4. Existencí nebo použitím jakéhokoliv výše zmíněného postupu stížnosti zůstává nedotčeno právo klienta podat soudní žalobu.

31. Uplatnitelné a rozhodující právo a příslušné předpisy

31.1. Pokud není dosaženo urovnání prostředky uvedenými v odstavci 29, veškeré spory a neshody vzniklé z této smlouvy nebo ve spojitosti s ní rozhodne s konečnou platností soud v Černé hoře.
31.2. Tato smlouva se řídí zákony Černé hory.
31.3. Všechny transakce jménem klienta podléhají příslušným předpisům a jakýmkoliv jiným veřejným úřadům, které mohou být čas od času pozměňovány nebo upravovány. Poskytovatel je oprávněn učinit nebo upustit od učinění jakýchkoliv opatření, jak považuje za nezbytné k zajištění vyhovění požadavkům takových příslušných předpisů a tržního řádu. Jakákoliv taková případně učiněná opatření budou pro klienta závazná.

32. Rozdělitelnost

32.1. Pokud by jakoukoliv část této smlouvy shledal jakýkoliv soud způsobilé působnosti nevymahatelnou nebo nezákonnou, případně v rozporu s jakýmkoliv pravidlem, předpisem nebo zákonem jakéhokoliv trhu nebo regulátora, bude taková část považována za vyňatou z této smlouvy od jejího počátku a tato smlouva bude vykládána a uplatňována jako kdyby takové opatření nikdy nebylo obsaženo a zákonnost a vymahatelnost zbývajících opatření této smlouvy, případně zákonnost, platnost a vymahatelnost takového opatření v souladu se zákonem nebo předpisem jakékoliv jiné soudní působnosti zůstanou nedotčeny.

33. Neuplatnění práv

33.1. Pokud kterákoliv ze smluvních stran nevyhledá nápravu porušení jakýchkoliv podmínek nebo opatření této smlouvy, nebo netrvá na jejich přísném dodržení, případně nevyužije uplatnění jakékoliv části jakéhokoliv svého práva nebo opravného prostředku ke kterému je podle této smlouvy oprávněna, nebude to považováno za zřeknutí se takových práv.

34. Přenos vlastnictví

34.1. Poskytovatel může kdykoliv po předchozím písemném oznámení klientovi převést, přidělit nebo nahradit jakákoliv ze svých práv, výhod nebo závazků podle této smlouvy nebo celou smlouvu.
34.2. Poskytovatel může prodat, převést nebo jinak sdílet některé nebo všechny ze svých aktiv, kromě jiného včetně osobních údajů a dat protokolů, ve spojitostí s fúzí, akvizicí, reorganizací nebo prodejem všech nebo převážné části svých akcií nebo aktiv nebo v případě úpadku.
34.3. Klient nesmí převést, přidělit, udělit, nahradit nebo jinak měnit či usilovat o takovou změnu práv nebo povinností klienta podle této smlouvy.

35. Zprostředkovatel

35.1. V případech, kdy je klient seznámen s Poskytovatelem přes třetí osobu, například zprostředkovatelskou firmou nebo sítí spolupracovníků, která pro Poskytovatele provádí marketing (v obou případech pod označením „zprostředkovatel“), klient stvrzuje, že Poskytovatel nezodpovídá za činnosti ani tvrzení zprostředkovatele a Poskytovatel není vázán žádnými samostatnými smlouvami uzavřenými mezi klientem a zprostředkovatelem.
35.2. Klient bere na vědomí a potvrzuje, že jeho smlouva nebo vztah se zprostředkovatelem muže způsobit další náklady k jeho tíži, jelikož Poskytovatel může mít povinnost zaplatit zprostředkovateli provizi či poplatky. V takovém případě budou tyto částky klientovi oznámeny podle příslušných předpisů.

36. Různé Veškerá práva a opravné prostředky Poskytovatele podle této smlouvy mají kumulativní charakter a nevylučují žádná práva nebo opravné prostředky podle zákona

36.2. Pokud klient představuje dvě nebo více osob, závazky a povinnosti podle této smlouvy jsou pro ně společné a nedělitelné. Jakékoliv varování nebo jiné upozornění poskytnuté jedné z osob tvořících klienta bude považováno za poskytnuté i všem ostatním osobám tvořícím klienta. Jakýkoliv příkaz vystavený jednou z osob tvořících klienta bude považován za vystavený i všemi ostatními osobami tvořícími klienta.
36.3. V případě úmrtí nebo nesvépravnosti jedné z osob, které tvoří klienta, veškeré peníze v držení Poskytovatele nebo pověřené strany budou ve prospěch a na příkaz jejich pozůstalých a všechny povinnosti a závazky vůči Poskytovateli budou k tíži takových pozůstalých.