Upozornění na rizika a varování

1. Úvod

Toto oznámení o upozornění na rizika a varování je poskytováno vám (našemu klientovi nebo budoucímu klientovi) v budoucím znění a je uplatňováno u společnosti Seymour Marketing Ltd. (dále jako „Poskytovatel“).
Všichni klienti i potenciální klienti by si měli ještě před zažádáním o obchodovací účet u Poskytovatele a před zahájením obchodování u Poskytovatele pečlivě v tomto dokumentu přečíst následující upozornění na rizika a varování. Je však potřeba vzít na vědomí, že tento dokument nemůže popsat a nepopisuje ani nevysvětluje všechna rizika a další významné aspekty spojené s obchodováním s binárními opcemi. Toto upozornění je určeno k vysvětlení povahy rizik spojených s obchodováním s binárními opcemi v obecné rovině bez zkreslení a zavádějících pojmů.

2. Rizika

2.1. Obchodování s binárními opcemi je VELMI SPEKULATIVNÍ A VYSOCE RIZIKOVÉ a není vhodné pro nejširší veřejnost, ale pouze pro investory, kteří:
(a) chápou a jsou ochotni podstupovat hospodářská, právní a jiná s tím spojená rizika;
(b) berou v úvahu své osobní finanční okolnosti, finanční zdroje, životní styl a závazky a jsou schopni přijmout finanční ztrátu ve výši celé své investice;
(c) mají znalosti k pochopení obchodování s binárními opcemi a aktiv i trhů, z kterých tyto opce vychází;
2.2. Poskytovatel nebude klientovi ve vztahu k binárním opcím, souvisejícím aktivům a trhům nijak radit, ani nebude dávat investiční doporučení žádného druhu. Pokud tedy klient nechápe podstupovaná rizika, měl by vyhledat služby nezávislého finančního poradce. Pokud ani tak klient nechápe rizika spojená s obchodováním s binárními opcemi, měl by od obchodování zcela upustit.
2.3. Binární opce je derivátový finanční nástroj, jehož hodnota je odvozena od ceny souvisejícího aktiva nebo trhu, na které se odkazuje (například měny, burzovní indexy, akcie, kovy, budoucí indexy (futures), budoucí hodnoty (forwards) atd.) Ačkoliv jsou ceny, za které Poskytovatel obchoduje, určeny algoritmem, který Poskytovatel vyvinul, jsou ceny odvozeny od souvisejících aktiv nebo trhů. Proto je důležité, aby klient chápal rizika spojená s obchodováním s příslušným souvisejícím aktivem nebo trhem, protože kolísání ceny souvisejícího aktiva nebo trhu ovlivní ziskovost jeho obchodu. Mezi taková rizika patří:
Nestálost: pohyby v ceně souvisejícího aktiva nebo na souvisejícím trhu mohou být nestálé a nepředvídatelné. Toto bude mít přímý dopad na zisky a ztráty klienta. Pochopení nestálosti souvisejícího trhu pomůže klientovi, aby se orientoval v tom, jak má obchodovat a kolik je ochoten ztratit.
Zhoupnutí trhu: zhoupnutí je náhlý posun v ceně souvisejícího aktiva z jedné úrovně do druhé. Různé faktory mohou způsobit vytváření mezer (například hospodářské události nebo oznámení na trhu) a k vytváření mezer může dojít jak během otevření souvisejícího trhu, tak během jeho zavření. Když se tyto faktory vyskytnou při uzavření souvisejícího trhu, může být cena na souvisejícím trhu při jeho dalším otevření (a tím i námi odvozená cena) znatelně odlišná od uzavírací ceny a to bez možnosti váš obchod mezitím uzavřít. Vytváření mezery může způsobit významnou ztrátu (nebo zisk).
Tržní likvidita: Cena binární opce je kromě jiného ovlivněna změnami ve vztahu mezi tržní nabídkou a poptávkou, vládními, zemědělskými, obchodními a obchodovacími programy, politickými a hospodářskými událostmi na úrovni jedné země nebo na mezinárodní úrovni i převládajícími psychologickými vlastnostmi příslušného místa trhu, přičemž některá aktiva související s binárními opcemi nemusí být okamžitě likvidní v důsledku snížené poptávky po souvisejícím aktivu. To vše znamená, že tržní podmínky se mohou významně změnit za velmi krátkou dobu a tak může být za jistých tržních podmínek nemožné provést příkaz od klienta bez způsobení ztráty.
2.4. Při obchodování z devizami je běžné, že o víkendu, začátkem týdne nebo během dne po zveřejnění významných makroekonomických číselných údajů, hospodářských nebo politických zprávách dochází k situacím, pohybům nebo stavům, které způsobí otevření devizového trhu při cenách, které se mohou zásadně lišit od předchozích cen.
2.5. Je pochopitelné, že klient nemá žádná práva ani povinnosti týkající se souvisejících nástrojů nebo aktiv ve vztahu k binárním opcím, s kterými obchoduje.
2.6. Binární opce, které Poskytovatel nabízí, nejsou uvedeny, ani se s nimi neobchoduje na regulovaných burzách. Ceny a další podmínky stanoví Poskytovatel a výpočet ceny k zaplacení (nebo vyplacení) při zakoupení nebo prodeji smlouvy bude vycházet z nejlepšího odhadu související tržní ceny Poskytovatelem a očekávané úrokové míry, předpokládaných nestálostí a dalších tržních podmínek po dobu trvání smlouvy. Ceny a další podmínky jsou stanoveny na základě složitých aritmetických výpočtů.
2.7. Obchodování s binárními opcemi lze vyrovnat pouze v hotovosti a nedochází k žádné dodávce souvisejícího aktiva.

3. Poplatky a daně

3.1. Dříve než klient začne obchodovat musí být seznámen s jakýmikoliv poplatky, kterým bude vystaven.
3.2. Poskytování služeb Poskytovatele klientovi je zpoplatněné podle údajů dostupných na webových stránkách Poskytovatele. Kontrolování změn v těchto poplatcích je zodpovědností klienta.
3.3. Poskytovatel neručí za uvalení daně nebo jiných odvodů. Existuje riziko, že obchody klienta s binárními opcemi mohou v současnosti nebo v budoucnosti podléhat zdanění nebo jiným odvodům, například vzhledem ke změnám v legislativě nebo v osobních poměrech klienta. Klient sám zodpovídá za jakékoliv daně nebo jiné odvody, které mohou být splatné ve vztahu k jeho obchodům.
3.4. Berete na vědomí, že ceny Poskytovatele ve vztahu k obchodování s binárními opcemi stanoví Poskytovatel a mohou se lišit od cen uváděných jinde. Obchodovací ceny Poskytovatele jsou ceny, za které je Poskytovatel ochoten na prodejním místě prodávat binární opce klientům. Jako takové nemusí přímo odpovídat skutečným tržním hodnotám ve chvíli prodeje binárních opcí.

4. Rizika ve spojitosti s třetími stranami

4.1. Poskytovatel může převádět peníze obdržené od klienta na třetí stranu (např. banku nebo makléře) za účelem držení nebo ovládání k vykonání transakce přes takovou třetí stranu nebo s ní. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost za žádné skutky nebo opominutí na straně žádné třetí strany, na kterou převede peníze obdržené od klienta.
4.2. V případě nesolventnosti nebo jakéhokoliv jiného obdobného řízení ve vztahu k takové třetí straně může Poskytovatel jménem klienta pouze vznést nezajištěný nárok proti této třetí straně a klient bude vystaven riziku, že peníze obdržené Poskytovatelem od třetí strany nebudou stačit na uspokojení nároku klienta s nároky ve vztahu k příslušnému účtu. Poskytovatel nepřebírá žádná ručení ani zodpovědnost za jakékoliv následné ztráty.
4.3. Poskytovatel má právo přemístit peníze od klienta jménem klienta mimo Evropský hospodářský prostor. Právní a regulační režim, který se vztahuje na jakoukoliv takovou banku nebo osobu se bude lišit od režimu v Černé hoře a v případě úpadku nebo jiného obdobného řízení ve vztahu k takové bance nebo osobě může být s penězi klienta nakládáno jinak než by s nimi bylo nakládáno, kdyby tyto peníze byly uloženy na bankovním účtu v Černé hoře. Poskytovatel neručí za platební neschopnost, skutky či opominutí žádné třetí strany uvedené v tomto odstavci.
4.4. Poskytovatel může uložit peníze od klienta u třetí strany, která může mít ve vztahu k těmto penězům zástavní nárok, zástavní právo nebo právo na vzájemné započtení pohledávek.
4.5. Banka nebo makléř, jejichž prostřednictvím Poskytovatel obchoduje, by mohly mít zájmy v rozporu se zájmy klienta.

5. Platební neschopnost

5.1. Platební neschopnost nebo zanedbání může způsobit likvidaci nebo uzavření pozic bez souhlasu klienta.

6. Technická rizika

:
6.1. Klient, nikoliv Poskytovatel, bude zodpovědný za rizika finančních ztrát v důsledku poruchy, závady, výpadku, odpojení nebo zlovolného chování informačních, komunikačních, elektrických, elektronických a jiných systémů.
6.2. Pokud klient provádí transakci na elektronickém systému, je vystaven rizikům spojeným s tímto systémem včetně selhání technického vybavení, programového vybavení, serverů, komunikačních linek a výpadku připojení k internetu. Důsledkem jakékoliv takové závady může být, že příkaz klienta není proveden podle jeho pokynů nebo vůbec. Poskytovatel nepřijímá v případě takové závady žádná ručení.
6.3. Poskytovatel nenese žádnou zodpovědnost v případě, že neoprávněné třetí osoby získají přístup k informacím včetně elektronických adres, elektronické komunikace a osobních údajů nebo přístupových údajů při jejich přenosu mezi klientem a Poskytovatelem nebo jakoukoliv jinou stranou a to přes internet nebo komunikační zařízení jiné sítě, telefon nebo jiný elektronický prostředek.
6.4. Klient bere na vědomí, že nešifrované informace přenášené e-mailem nejsou chráněny před žádných neoprávněným přístupem.
6.5. V časech nadměrného objemu prováděných obchodů může klient zaznamenat potíže s připojením přes telefon nebo obchodovací platformu či systém Poskytovatele, obzvláště na rychlém trhu (například při zveřejnění klíčových makroekonomických ukazatelů).
6.6. Klient bere na vědomí, že internet může podléhat událostem, které mohou ovlivnit jeho přístup k webovým stránkám nebo obchodovací platformě či systému Poskytovatele včetně například přerušení nebo výpadku přenosu, softwarové a hardwarové poruchy, odpojení od internetu, výpadky veřejné napájecí elektrické sítě nebo útoky hackerů. Poskytovatel nezodpovídá za žádné škody ani ztráty v důsledku takových událostí, které jsou mimo jeho kontrolu, ani za žádné jiné ztráty, náklady, závazky nebo výdaje (včetně například ztráty zisku), které mohou vzniknout v důsledku toho, že klient měl znemožněn přístup k webových stránkám nebo obchodovacímu systému Poskytovatele nebo v důsledku zdržení či selhání v odesílání příkazu nebo transakcí.
6.7. Upozorňujeme klienta, že při obchodování na elektronické platformě přejímá riziko finanční ztráty, která může vzniknout v důsledku, mezi jiným, následujících faktorů:
Závada klientova zařízení nebo softwaru a nekvalitní připojení.
Závada, porucha nebo nesprávné použití hardwaru nebo softwaru Poskytovatele nebo klienta.
Nesprávná funkce klientova zařízení.
Chybné nastavení terminálu klienta.
Opožděné aktualizace terminálu klienta.
6.8. Ve spojitosti s používáním počítačových zařízení a datových i hlasových komunikačních sítí klient nese, mezi jinými, následující rizika, při kterých Poskytovatel nedává žádné ručení ve vztahu k žádným následným ztrátám:
Odpojení napájení od zařízení na straně klienta nebo poskytovatele či komunikačního operátora (včetně hlasových komunikací), kterého klient používá.
Fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů používaných k propojení klienta a poskytovatele (provozovatele komunikací) a obchodovacího nebo informačního serveru klienta.
Výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace přes kanály využívané klientem nebo kanály využívané poskytovatelem nebo komunikačním operátorem (včetně hlasových komunikací), kterého klient používá.
Nesprávné nastavení terminálu klienta nebo neodpovídající požadavkům.
Opožděné aktualizace terminálu klienta.
Při provádění transakcí hlasovou komunikací po telefonu (z pevné linky nebo přes mobil) se klient vystavuje riziku problémů s vytáčením čísla při volání zaměstnanci oddělení makléřských služeb Poskytovatele vhledem k problematické kvalitě komunikace a zatížení komunikačních kanálů.
Používání komunikačních kanálů, hardwaru a softwaru vytváří riziko nedoručení zprávy (včetně textových) od klienta Poskytovateli.
Obchodování přes telefon může být omezeno přetíženým spojem.
Porucha nebo vyřazení z provozu obchodovacího systému (platformy), včetně terminálu klienta.
Výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace přes kanály používané Poskytovatelem, obzvláště fyzické poškození (zničení) komunikačních kanálů třetími stranami.

7. Obchodovací platforma

7.1. Klient bere na vědomí, že ve frontě zpracování smí byt najednou pouze jeden pokyn. Jakmile klient odešle pokyn, jakékoliv další pokyny odeslané klientem jsou ignorovány a objeví se zpráva „příkazy jsou zablokovány“ až do provedení prvního pokynu.
7.2. Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací o pohybech kurzů je databáze kurzů na serveru s provozem v reálném čase. Databáze kurzů v terminálu klienta není spolehlivým zdrojem informací o pohybech kurzů, protože propojení mezi terminálem klienta a serverem může být někde narušeno a některé kurzy se jednoduše nemusí dostat do terminálu klienta.
7.3. Klient bere na vědomí, že pokud klient uzavře příkaz umístěním nebo odstraněním okna pozici otevřením či zavřením okna, pokyn, který byl již odeslán na server, se tím nezruší.

8. Zásahy vyšší moci

8.1. V případě událostí způsobených zásahem vyšší moci přijímá klient riziko finanční ztráty.

9. Investorský fond náhrad

9.1. Poskytovatel je členem Investorského fondu náhrad. Jistí klienti budou mít při selhání Poskytovatele nárok na náhradu podle podmínek Investorského fondu náhrad. Náhrada nepřekročí dvacet tisíc eur (20 000 EUR) na jednotlivého oprávněného klienta. Bližší informace najdete v sekci „Investorský fond náhrad“ na našich webových stránkách.

10. Rady a doporučení

10.1. Poskytovatel nedává klientovi rady o výhodách konkrétní transakce, ani žádnou jinou formu investičních rad a klient bere na vědomí, že služby Poskytovatele nezahrnují investiční poradenství v oblasti binárních opcí ani souvisejících trhů. Klient sám uzavírá transakce a příslušným způsobem se rozhoduje podle svého vlastního uvážení. Při požadavku na Poskytovatele, aby uzavřel jakoukoliv transakci, klient stvrzuje, že nese výhradní zodpovědnost za provedení svého vlastního a nezávislého vyhodnocení a šetření rizik takové transakce. Klient stvrzuje, že má dostatečné znalosti, porozumění trhu, odborné rady a zkušenosti k provedení svého vlastního vyhodnocení přínosů i rizik jakékoliv transakce. Poskytovatel nedává žádnou záruku na vhodnost produktů obchodovaných podle této smlouvy a nepřijímá ve svém vztahu ke klientovi žádné povinnosti zmocněnce.
10.2. Poskytovatel nebude mít ve vztahu k žádné transakci žádnou povinnost poskytnout klientovi jakékoliv právní, daňové nebo jiné poradenství. Pokud má jakékoliv pochybnosti, zda mu může vzniknout nějaká daňová povinnost, měl by klient vyhledat nezávislé odborné poradenství. Klient je tímto upozorněn, že daňové zákony podléhají čas od času změnám.
10.3. Poskytovatel může čas od času a na základě svého uvážení poslat klientovi (nebo v rámci věstníků, které může umístit na své webové stránky nebo přes své webové stránky, případně na obchodovací platformě nebo jinak, poskytnout odběratelům) informace, doporučení, zprávy, poznámky k trhu nebo jiné informace, ale nikoliv v rámci svých služeb. Pokud tak učiní:
(a) Poskytovatel za takové informace nenese zodpovědnost;
(b) Poskytovatel nedává žádné potvrzení, záruku ani garance ohledně přesnosti, správnosti nebo úplnosti takových informací, ani daňových či právních důsledků jakýchkoliv souvisejících transakcí;
(c) Tyto informace jsou poskytovány výhradně k tomu, aby klientovi umožnily provádět svá vlastní investiční rozhodnutí a nepředstavují investiční poradenství ani nevyžádanou finanční reklamu;
(d) Pokud zaslaný dokument obsahuje omezení ve smyslu osob nebo kategorie osob, kterým není určen nebo kterým není rozesílán, klient souhlasí, že dokument nepředá žádným takovým osobám nebo kategorii osob;
(e) Klient souhlasí, že Poskytovatel může sám využít takové informace ještě před jejich odesláním. Poskytovatel nedává žádné záruky na čas obdržení na straně klienta a nemůže zaručit, že takové informace obdrží ve stejném čase jako ostatní klienti.
10.4. Rozumí se, že komentáře, zprávy a jiné informace o trhu, které Poskytovatel dává nebo zpřístupňuje, podléhají změnám a mohou být kdykoliv bez předchozího upozornění staženy.

11. Bez záruky zisku

11.1. Poskytovatel nedává žádné záruky na zisk ani na zabránění ztrátám při obchodování s binárními opcemi. Zákazník od Poskytovatele ani od žádného z jeho zástupců neobdržel žádné takové záruky. Zákazník si je vědom rizik, která jsou neoddělitelná od obchodování s binárními opcemi a je pro něj finančně únosné taková rizika podstoupit a dokáže se vypořádat s jakýmikoliv utrpěnými ztrátami.