Souhrn směrnice o konfliktech zájmů

1. Úvod

Tento souhrn směrnice o konfliktech zájmů (dále jako „směrnice“) je určena pro vás (našeho klienta nebo potenciálního klienta) a podle ní společnost Seymour BV (dále jako „Poskytovatel“) je povinna podniknout všechny přiměřené kroky k zachycení a zabránění konfliktům zájmů.
Poskytovatel se zavazuje konat čestně, spravedlivě, profesionálně a v nejlepším zájmu svých klientů a obzvláště se při poskytování investičních a doplňkových služeb řídit zásadami stanovenými ve výše uvedené legislativě.
Účelem tohoto dokumentu je stanovit přístup Poskytovatele při odhalování a řešení konfliktů zájmů, ke kterým může dojít v průběhu jeho běžných pracovních činností. Dále tento dokument označuje okolnosti, které mohou vést ke vzniku konfliktu zájmů.

2. Rozsah

Tato Směrnice platí pro všechny ředitele, zaměstnance a jakékoliv osoby přímo či nepřímo napojené na Poskytovatele (dále jako „související osoby“) a pro všechna jednání se všemi klienty.

3. Určení konfliktu zájmů

Když Poskytovatel jedná s klientem, může mít Poskytovatel, jeho spolupracovník nebo nějaká jiná osoba spojená s Poskytovatelem, zájem, vztah nebo dohodu, které mají zásadní význam ve vztahu k určité transakci nebo které jsou v konfliktu se zájmem klienta.
Zatímco není prakticky možné přesně definovat všechny příslušné konflikty, ke kterým může dojít, nebo vypracovat jejich úplný seznam, vzhledem k současné povaze, měřítku a složitosti podnikání Poskytovatele, následující seznam zahrnuje okolnosti, které představují konflikt zájmů nebo jeho příčinu s možností závažného rizika poškození zájmů klienta nebo klientů při poskytování investičních služeb:
(a) Když Poskytovatel přijme příkaz od klienta ve vztahu k binárním opcím, jejichž typ má zásadní důležitost při jeho obchodování na jeho účet;
(b) Poskytovatel spáruje příkaz od klienta s příkazem od jiného klienta s konáním v zájmech obou klientů;
(c) Poskytovatel přijme pobídku od třetí strany nebo zaplatí pobídku třetí straně na základě doporučení od nových klientů nebo jejich obchodování.
Určování různých druhů konfliktů zájmů, ke kterým může dojít v průběhu poskytování služeb Poskytovatele a které mohou poškodit zájmy klienta nebo klientů nebo jim způsobit škodu, zahrnuje, uplatněním minimálních kritérií, otázku zda se samotný Poskytovatel nebo související osoba přímo či nepřímo napojená v rámci působnosti Poskytovatele, nachází v jakékoliv z následujících situací v důsledku poskytování investičních služeb nebo z jiných příčin:
(a) Poskytovatel nebo související osoba by mohl mít finanční prospěch nebo zabránit finanční ztrátě na úkor klienta;
(b) Poskytovatel nebo související osoba obdrží od jiné osoby než od klienta pobídku ve vztahu ke službě poskytované klientovi v podobě peněz, zboží nebo služeb, nikoliv standardní provize nebo poplatku za takovou službu;
(c) Poskytovatel nebo související osoba má zájem na výsledku služby poskytované klientovi nebo transakce prováděné pro klienta, který se liší od zájmu klienta na takovém výsledku;
(d) Poskytovatel nebo související osoba má finanční nebo jiný motiv upřednostňovat zájem klienta nebo skupiny klientů nad zájmy jiného klienta;
(e) Poskytovatel nebo související osoba se věnuje stejnému podnikání jako klient.

4. Postupy při konfliktech zájmů

Obecně mezi postupy a nástroje regulace určených konfliktů zájmů, které Poskytovatel využívá, patří následující opatření (seznam není vyčerpávající):
(a) Poskytovatel provádí trvalé sledování podnikových činností, aby zajistil, že jsou interní nástroje regulace vhodné;
(b) Poskytovatel využívá účinné postupy prevence nebo regulace výměny informací mezi souvisejícími osobami zapojenými do činností, kterých se týká riziko vzniku konfliktu zájmů tam, kde výměna takových informací může poškodit zájmy klienta nebo klientů;
(c) Samostatný dohled nad souvisejícími osobami, jejichž hlavní funkce zahrnují poskytování služeb klientům, jejichž zájmy mohou být v konfliktu nebo kteří jinak představují rozdílné zájmy, které mohou být v konfliktu, včetně zájmů Poskytovatele;
(d) Opatření k prevenci nebo omezení uplatňování nepřiměřeného vlivu jakékoliv osoby na způsob, jakým související osoba vykonává investiční služby;
(e) Opatření k prevenci nebo regulaci souběžné nebo následné účasti související osoby na různých investičních službách, kdy taková účast může narušit řádné řízení konfliktů zájmů;
(f) Směrnice určená k omezování konfliktů zájmů vznikajících z poskytování nebo přijímání pobídek;
(g) Čínské zdi, které omezují tok důvěrných a interních informací v rámci společnosti Poskytovatele a fyzická separace různých oddělení;
(h) Postupy regulace přístupu k údajům v elektronické podobě;
(i) Rozdělení povinností, které by mohly způsobit konflikty zájmů, pokud by je vykonával stejný jednotlivec;
(j) Požadavky na zacházení s osobním účtem souvisejících osob ve vztahu k jejich vlastním investicím;
(k) Zavedení interního oddělení dohledu nad dodržováním předpisů ke sledování výše uvedených opatření a poskytování výkazů představenstvu společnosti Poskytovatele;
(l) Zákaz externích podnikatelských zájmů v konfliktu se zájmy Poskytovatele pro členy vedení a zaměstnance společnosti Poskytovatele bez předchozího schválení představenstvem společnosti Poskytovatele;
(m) Návodná směrnice o potřebných informacích, kterou se řídí šíření důvěrných a interních informaci v rámci společnosti Poskytovatele;
(n) Jmenování interního auditora, který zajišťuje uplatňování vhodných systémů a regulačních nástrojů a je přímo podřízen představenstvu společnosti Poskytovatele;
(o) Zavedení zásady „mezi čtyřma očima“ při dohledu nad činnostmi Poskytovatele.

5. Souhlas klienta

Uzavřením klientské smlouvy s Poskytovatelem na poskytování investičních služeb klient souhlasí s uplatněním této směrnice vůči klientovi. Dále klient souhlasí s tím a pověřuje k tomu, že Poskytovatel bude s klientem jednat jakýmkoliv způsobem, který Poskytovatel považuje za vhodný bez ohledu na jakýkoliv konflikt zájmů nebo existenci jakýchkoliv zásadních zájmů na transakci bez předchozího souhlasu klienta.
V případě, že Poskytovatel nedokáže řešit situace s konfliktem zájmů, obrátí se na klienta.

6. Poskytování informací

Pokud se v průběhu obchodního vztahu s klientem nebo skupinou klientů ukáže, že uplatňovaná organizační a administrativní opatření nestačí na prevenci nebo regulaci konfliktu zájmů ve vztahu k takovému klientovi nebo skupině klientů, Poskytovatel před pokračováním v obchodním vztahu s klientem nebo skupinou klientů takového klienta nebo klienty o konfliktu zájmů informuje.

7. Dodatky k směrnici a další informace

Poskytovatel si vyhrazuje právo revidovat a doplňovat svoji směrnici i opatření kdykoliv uzná za vhodné a bez předchozího upozornění klienta.
Pokud budete vyžadovat jakékoliv další informace nebo budete mít dotazy o konfliktech zájmů, směřujte své požadavky a otázky na e-mailovou adresu [email protected].