Smérnice nejlepších zájmů a provádéní příkazů

1. Úvod

1.1. Tato souhrnná směrnice nejlepších zájmů a provádění příkazů (dále jako „Směrnice“) je určena pro vás (našeho klienta nebo potenciálního klienta), přičemž společnost Seymour Marketing Ltd (dále jako „Poskytovatel“) je povinna podniknout všechny přiměřené kroky, aby při přijímání a přenosu příkazů od klientů konala v jejich nejlepším zájmu, dosahovala co nejlepších výsledků při jejich provádění a při poskytování investičních služeb především dodržovala zásady uvedené v zákonech.

2. Rozsah

2.1. Tato Směrnice se vztahuje jak na drobné, tak profesionální klienty (podle definice ve směrnici zatřídění klientů Poskytovatele). Pokud Poskytovatel zatřídí klienta jako způsobilou protistranu, tato Směrnice se na takovou způsobilou protistranu nevztahuje.
2.2. Tato Směrnice se uplatňuje při přijímání a přenosu příkazů od klientů a jejich provádění v zájmu klienta u všech druhů binárních opcí, které Poskytovatel nabízí.

3. Faktory nejlepšího provedení příkazu

3.1. Poskytovatel je povinen podniknout všechny přiměřené kroky k dosažení co nejlepších výsledků pro své klienty během provádění jejich příkazů proti uváděným cenám Poskytovatele při zvážení následujících faktorů:
(a) Cena: cena Poskytovatele za daný typ binární opce se vypočítá z ceny příslušného aktiva, kterou Poskytovatel obdrží z externích zdrojů třetích stran. Cena Poskytovatele je uvedena na internetové obchodovací platformě Poskytovatele. Poskytoval svoji cenu aktualizuje co nejčastěji v rámci technických omezení a v závislosti na komunikačních odkazech. Poskytovatel kontroluje opakovaně své externí zdroje od třetích stran tak, aby obdržené údaje byly průběžně konkurence schopné. Mimo provozní dobu Poskytovatele tento nebude uvádět žádné ceny a proto nemohou během této doby klienti zadávat žádné příkazy;
(b) Náklady;
(c) Rychlost provádění: Poskytovatel neprovádí příkazy od klienta na binární opce jako zastoupený se zastoupeným vůči klientovi, tj. Poskytovatel není místem provádění příkazu od klienta. Poskytovatel přenáší příkazy od klientů nebo zařizuje jejich provedení u třetích stran. Poskytovatel však věnuje významnou péči provádění příkazů od klientů a usiluje o nabízení velmi rychlého zpracování v rámci technických omezení a závislosti na komunikačních odkazech;
(d) Pravděpodobnost provedení: když Poskytovatel přenese příkazy k provedení nebo je příkaz proveden s využitím třetí strany, může být provedení obtížnější. Pravděpodobnost provedení závisí na dostupnosti cen od jiných tvůrců trhu nebo finančních ústavů. V některých případech může být nemožné zařídit provedení příkazu, například v následujících případech: v době zpráv, ve chvíli zahájení obchodovací relace, během nestability trhů, kdy se ceny mohou významně lišit od vyhlašovaných cen, při zrychleném pohybu cen, při nedostatečné likviditě k provedení zadaného objemu za vyhlášenou cenu, při zásahu vyšší moci. V případě, že Poskytovatel nemůže provedení příkazu zařídit z hlediska ceny, objemu nebo z jiného důvodu, nebude příkaz proveden. Dále je Poskytovatel oprávněn kdykoliv a na základě svého uvážení, bez předchozího upozornění a vysvětlení klientovi, odmítnout nebo zamítnout obstarání provedení jakéhokoliv příkazu, požadavku nebo pokynu od klienta za okolností popsaných v klientské smlouvě (Všeobecných podmínkách);
(e) Pravděpodobnost vyrovnání;
(f) Objem příkazu;
(g) Dopad trhu: Některé faktory mohou mít rychlý účinek na cenu příslušného aktiva, od kterého je odvozena cena uváděná Poskytovatelem, a také mohou ovlivnit jiné zde vypsané faktory. Poskytovatel podnikne všechny přiměřené kroky, aby dosáhl co nejlepšího výsledku pro své klienty.
3.2. Poskytovatel nepovažuje výše uvedený soupis faktorů za vyčerpávající a pořadí, v kterém jsou faktory uvedeny nepředstavuje řazení podle důležitosti. Nicméně kdykoliv obdrží Poskytovatel od klienta konkrétní pokyn, postará se Poskytovatel o provedení příkazu od klienta podle takového konkrétního pokynu.

4. Kritéria nejlepšího provedení příkazu

4.1. Poskytovatel určí relativní význam výše uvedených faktorů nejlepšího provedení příkazu (z odstavce 3 výše) na základě svého obchodního úsudku a zkušeností ve světle dostupných informací o trhu a při zvážení následujícího:
(a) Vlastnosti příkazu od klienta;
(b) Vlastnosti binárních opcí, kterých se takový příkaz týká;
(c) Vlastností místa provedení příkazu, ke kterému takový příkaz směřuje.
4.2. U drobných klientů je nejlepší výsledek určen na základě celkového posouzení, v kterém hraje roli cena binární opce a náklady spojené s provedením příkazu, do kterých patří veškeré výdaje na vrub klienta v přímé spojitosti s provedením příkazu včetně poplatků za využití místa provedení příkazu, poplatků za provedení transakce a jakýchkoliv jiných poplatků hrazených třetím stranám, které se podílejí na provedení příkazu.

5. Konkrétní pokyn od klienta

5.1. Kdykoliv existuje konkrétní pokyn od klienta nebo jeho jménem (např. vyplněním požadovaných sekcí na obchodovací platformě Poskytovatele při zadávání příkazu), Poskytovatel zařídí, do uskutečnitelné míry, provedení příkazu od klienta přísně podle takového konkrétního pokynu. Je potřeba vzít na vědomí, že konkrétní pokyn může Poskytovateli bránit v uskutečnění kroků k dosažení co nejlepšího výsledku pro klienta podle této Směrnice.
5.2. Obchodovací řád konkrétních trhů nebo tržní podmínky mohou Poskytovateli bránit v postupování podle jistých pokynů od klienta.

6. Provedení příkazů od klientů

6.1. Při provádění příkazů od klientů Poskytovatel zajistí splnění následujících podmínek:
(a) zajistí, aby příkazy prováděné pro klienta byly neprodleně a přesně zaznamenány a přiřazeny;
(b) provede jinak srovnatelné příkazy od klientů podle jejich pořadí a neprodleně, pokud vlastnosti příkazu nebo převažující tržní podmínky tento postup nečiní nepraktickým;
(c) informuje drobného klienta o jakýchkoliv závažných potížích ve vztahu k řádnému provedení příkazu a to bez prodlení při zjištění takových potíží.

7. Místo provedení příkazu

7.1. Místa provedení příkazu jsou subjekty u kterých jsou příkazy zadány. Pro účely příkazů na binární opce budou místem provedení příkazu některé finanční ústavy, jakožto třetí strany, a nikoliv Poskytovatel. Seznam těchto finančních ústavů bude klientům k dispozici na trvalém médiu nebo může být zveřejněn na hlavních webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel může podle svého uvážení seznam měnit s upozorněním klientů alespoň jeden pracovní den předem.
7.2. Klient stvrzuje, že transakce s binárními opcemi přes Poskytovatele nejsou uskutečňovány na oficiální burze, ale ve volném prodeji a vzhledem k tomu může být klient vystaven větším rizikům než při transakcích na regulované burze.

8. Souhlas klienta

8.1. Uzavřením smlouvy s Poskytovatelem na poskytování investičních služeb klient souhlasí s uplatněním této směrnice vůči klientovi.

9. Dodatek ke směrnici a další informace

9.1. Poskytovatel si vyhrazuje právo revidovat a doplňovat tuto Směrnici a opatření bez předchozího oznámení klientovi kdykoliv tak uzná za vhodné.
Pokud budete vyžadovat jakékoliv další informace nebo budete mít dotazy o konfliktech zájmů, směřujte své požadavky a otázky na e-mailovou adresu [email protected]