Regulamin

1. Wstęp

1.1 Regulamin stanowi o umowie pomiędzy spółką Seymour BV. (dalej zwaną „eXbino”), a osobą prywatną lub podmiotem gospodarczym zwana dalej „klientem”, który wypełnił formularz rejestracyjny i tym samym zaakceptował Regulamin.
1.2 eXbino jest zarejestrowane w Curacao pod regulacjami tamtejszego Kodeksu Handlowego, numer rejestracyjny firmy 137860, adres 10 Orionweg, Willemstad, Curacao.
1.3 Przelewy błyskawiczne są przetwarzane przez serwis TPay dla firmy Seymour BV Chuchubiweg 17 Willemstad, Curacao, zarejestrowanej pod numerem 137860
1.4 Regulamin wraz z innymi dokumentami dotyczącymi różnych Polityk stosowanych na Stronie podlega regularnym zmianom. Dokumenty te określają w jaki sposób Exbino praktykuje swoją działalność i muszą być do stałego wglądu przez klienta.
1.5. Niniejszy regulamin unieważnia wszelkie inne umowy i ustalenia.

2. Interpretacja warunków regulaminu

2.1 W niniejszym regulaminie następujące wyrażenia oznaczają:
– dane dostępu: login i hasło do konta klienta, wymagane do zalogowania się i korzystania z Usług;
– kwestionariusz rejestracyjny: formularz wypełniany przez klienta podczas procesu rejestracji, pozwalający na zebranie jego danych osobowych, ich późniejszą kategoryzację oraz sprawdzenie poprawności;
– partner: każdy podmiot, który w sposób pośredni lub bezpośredni jest powiązany z Exbino. Powiązanie w tym wypadku należy rozumieć jako możliwość wpływu na działalność Exbino w pośredni lub bezpośredni sposób;
– regulamin: umowa między klientem a Exbino oraz wszystkie dokumenty określające w jaki sposób Exbino praktykuje swoją działalność;
– opcja binarna: transakcja finansowa z określoną uprzednio stopą zwrotu, polegająca na przewidzeniu kierunku rozwoju ceny danego aktywa finansowego w określonym czasie. W wypadku niepowodzenia, klient traci większość kwoty swojej inwestycji;
– dzień powszedni: każdy dzień za wyjątkiem sobót, niedziel oraz świąt państwowych;
– opcja CALL: jedna z dwóch opcji binarnych zakładająca wzrost ceny aktywa;
– niewykonanie zobowiązania: wyjaśnienie w paragrafie 24.1;
– instrument finansowy: instrument finansowy, na który Exbino posiada licencję opisany w dokumencie Informacje o Exbino na stronie głównej;
– siła wyższa: wyjaśnienie w paragrafie 27.1;
– polecający: wyjaśnienie w paragrafie 35.1;
– usługi inwestycyjne: usługi, na które Exbino posiada licencję opisany w dokumencie Informacje o Exbino na stronie głównej;
– otwarta pozycja: każda opcja binarna, która nie została zamknięta;
– zlecenie: decyzja inwestycyjna klienta. W opcjach binarnych istnieją dwa rodzaje zleceń: opcja kupna (Call) i opcja sprzedaży (Put);
– strony: strony tego porozumienia, czyli Exbino i klient;
– platforma: elektroniczny system zarządzany przez Exbino, składający się z platformy handlowej, urządzeń komputerowych, oprogramowania, baz danych, oprzyrządowania telekomunikacyjnego, programów i urządzeń technicznych, które umożliwiają handel opcjami binarnymi na koncie klienta;
– klient profesjonalny: wyjaśnienie w Kategoryzacji Klienta;
– opcja PUT: jedna z dwóch opcji binarnych zakładająca spadek ceny aktywa;
– klient detaliczny: wyjaśnienie w Kategoryzacji Klienta;
– usługi: usługi oferowane przez Exbino klientowi, jak stanowi paragraf 6.1;
– cena początkowa: cena za która klient może kupić (CALL) albo sprzedać (PUT) opcję binarną;
– aktywa: w systemie opcji binarnych oznacza aktywa finansowe (waluty, akcje, indeksy giełdowe, towary, papiery wartościowe itp.) w które klient może inwestować. Uwaga: lista aktywów podlega częstym zmianom i aktualizacjom;
– rynek handlowy: miejsce w którym handluje się aktywami;
– strona: strona Exbino (www.exbino.com) i jednocześnie platforma handlowa opcji binarnych;
– pisemne powiadomienie: wyjaśnienie w paragrafach 23.3 i 23.4.
2.2 Słowa oznaczające liczbę pojedynczą należy również rozumieć jako liczbę mnogą i odwrotnie. Słowa rodzaju męskiego należy również rozumieć jako słowa rodzaju żeńskiego i odwrotnie. Słowa oznaczają osoby prywatne oraz korporacje, spółki, wszystkie inne podmioty niehandlowe, podmioty prawne i odwrotnie.
2.3 Nagłówki paragrafów służą wygodzie użytkowania.
2.4 Wszelkie odniesienia do aktów prawnych powinny być oparte na konkretnej ustawie, a każda zmiana, modyfikacja, poprawka powinna być zgodna z klauzulami statutowymi.

3. Rejestracja i rozpoczęcie inwestowania

3.1 Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz przesłaniu wszelkich dokumentów identyfikacyjnych, Exbino informuje klienta o tym, czy jego rejestracja zakończyła się sukcesem. Jeżeli Exbino nie posiada wszelkich potrzebnych danych/dokumentów klienta, klient może zostać odrzucony. W stosunku do klientów zagranicznych, Exbino może wystosować zwiększoną Politykę kontroli oraz żądać większej ilości dokumentów potrzebnych do rejestracji.
3.2 Regulamin zaczyna obowiązywać klienta w momencie otrzymania potwierdzenia akceptacji wysłanego przez Exbino na adres mailowy klienta.

4. Kategoryzacja klienta

4.1 Zgodnie z odpowiednimi regulacjami, Exbino musi przyporządkować klienta do jednej z kategorii: Klient Detaliczny, Klient Profesjonalny lub Partner Uprawniony. Kategoryzacja zależy od informacji dostarczonych podczas rejestracji oraz samych metod przyporządkowywania klientów. Poprzez akceptację Regulaminu, klient zgadza się na metody kategoryzacji stosowane przez Exbino, która zawiadomi go o kategorii do której został zakwalifikowany.
4.2 Kategoryzacja opiera się na prawdziwości, dokładności oraz kompletności informacji dostarczonych przez klienta, który jest zobowiązany do powiadomienia Exbino w formie pisemnej, o każdej zmianie swoich danych osobowych i informacyjnych.
4.3 Exbino może zmienić kategoryzację klienta w każdej chwili, o ile uzna to za stosowne.

5. Oszacowanie klienta

5.1. Dostarczając klientowi usługi handlu opcjami binarnymi, Exbino jest zobligowana do oceny doświadczenia inwestycyjnego klienta, co pozwoli jej na dopasowanie oferty inwestycyjnej do jego możliwości. W wypadku nieudostępnienia przez klienta informacji na temat swojego doświadczenia i wiedzy w zakresie inwestycji, Exbino jest zwolniona z tego obowiązku. Ponadto, Exbino zakłada prawdziwość informacji dostarczonych przez klienta i nie ponosi odpowiedzialności za ich ewentualną niezgodność ze stanem faktycznym.

6. Usługi

6.1 Handel opcjami binarnymi wiąże się z dostarczeniem klientowi szeregu usług inwestycyjnych:
(a) przyjmowanie zleceń binarnych od klienta;
(b) wykonywanie zleceń binarnych od klienta;
(c) zarządzanie funduszami i inne działania, wyjaśnienie w paragrafie 16;
(d) usługi związane z kursem obcych walut pod warunkiem, że są one związane z usługami określonymi w paragrafie 6.1 (a) i (b).
6.2 Exbino zastrzega sobie prawo, wg własnego uznania i bez podania przyczyny, do zaprzestania dostarczania usługi/usług i/lub wycofania niektórych aktywów.
6.3. Exbino nie ponosi odpowiedzialności za politykę inwestycyjną klienta i pod żadnym pozorem nie świadczy usług księgowych-doradczych.

7. Doradztwo

7.1 Exbino nie oferuje żadnych usług doradczych w zakresie inwestowania w opcje binarne. Kwestia podejmowania decyzji inwestycyjnych leży całkowicie w gestii klienta, wraz z wszelkimi ich konsekwencjami.
7.2 Exbino nie oferuje żadnych usług doradczych w zakresie prawno-podatkowym. Klient powinien skonsultować powyższe kwestie zanim zacznie inwestować środki finansowe na platformie Exbino.
7.3 Exbino ma prawo wg własnego uznania, i w czasie przez siebie uznanym za stosowny, dostarczyć klientowi (poprzez newsletter albo w formie ogłoszenia na Stronie) pewne informacje, rekomendacje, wiadomości rynkowe, analizy giełdowe, komentarze giełdowe itp. Nie należy jednak tego rozumieć pod postacią stałej usługi. Jeśli klient otrzymuje takie informacje to:
(a) Exbino nie jest odpowiedzialne za treści publikowane;
(b) Exbino nie daje gwarancji co do prawdziwości, poprawności czy skuteczności takich informacji;
(c) informacje takie są przeznaczone tylko dla klienta i mają mu pomóc w podjęciu prawidłowych decyzji inwestycyjnych, jednak nie należy traktować ich jako porady inwestycyjnej czy też niechcianej oferty promocyjnej;
(d) klient zobowiązuje się zachować takie informacje dla siebie, chyba że oferta stanowi inaczej.
7.4. Klient jest świadomy, że pewne informacje, rekomendacje, wiadomości rynkowe, analizy giełdowe, komentarze giełdowe itp., mogą stać się nieaktualne w każdej chwili i przeto zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

8. Licencja handlowa

8.1 Zgodnie z niniejszym Regulaminem, Exbino przyznaje klientowi ograniczoną licencję na zawieranie transakcji binarnych na platformie Exbino. Licencja ta ma charakter niezbywalny, niewyłączny i w pełni odzyskiwalny.
8.2 Exbino zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, bez podania przyczyny i w dowolnym momencie, do wycofania całości lub dowolnej części licencji oraz do zmiany, modyfikacji, usunięcia tejże.
8.3 Exbino nie gwarantuje, że klient będzie mógł uzyskać dostęp lub korzystać z platformy w każdej chwili i z dowolnego miejsca.
8.4 Exbino ma prawo do zamknięcia platformy w dowolnym momencie w celach konserwacyjnych, bez wcześniejszego powiadomienia klienta. Konserwacje przeprowadzane są tylko w weekendy, a platforma jest wtedy niedostępna.
8.5 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapewnienie i utrzymanie kompatybilnego urządzeń niezbędnych do dostępu i korzystania z platformy, czyli co najmniej komputera osobistego, dostępu do Internetu za pomocą linii telefonicznej, światłowodu lub WiFi/LTE. Dostęp do Internetu jest kluczowy, a klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie opłaty niezbędne do łączenia się z Internetem.
8.6 Klient oświadcza, że zainstalował i wdrożył odpowiednie środki ochrony w odniesieniu do bezpieczeństwa i nienaruszalności jego komputera, oraz że podjął odpowiednie działania, aby chronić swój system przed wirusami komputerowymi i innym szkodliwym oprogramowaniem. Klient zobowiązuje się ponadto do ochrony Exbino przed jakimikolwiek formami szkodliwego oprogramowania komputerowego, które mogłoby uszkodzić dane na Stronie.
8.7 Exbino nie ponosi odpowiedzialności na wypadek awarii systemu komputerowego klienta, uszkodzenia, zniszczenia i/lub sformatowania dysku twardego. Ponadto, Exbino nie ponosi odpowiedzialności za wyniki złej konfiguracji sprzętowej sprzętu klienta lub jego niegospodarności.
8.8 Exbino nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia lub opóźnienia i problemy, na które może natknąć się klient podczas korzystania z platformy.
8.9 Otwieranie zleceń na opcje binarne następuje przez komputer klienta z dostępem do Internetu. Zlecenia takie są wiążące dla klienta oraz Exbino i nie wymagają dalszego potwierdzenia.

9. Własność intelektualna

9.1 Platforma, wszelkie prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, znaki usługowe, nazwy handlowe, kod oprogramowania, ikony, logo, layout, tajemnice handlowe, przyciski, kolorystyka, grafika i nazwy danych są wyłączną własnością intelektualną (WI) Exbino i są chronione prawem lokalnym i międzynarodowym prawem własności intelektualnej i traktatów. Niniejszy Regulamin reguluje prawo do korzystania z Platformy, zgodnie z warunkami w nim zawartymi. Żadne postanowienie niniejszego Regulaminu nie stanowi zrzeczenia się praw własności intelektualnej Exbino.
9.2 W żadnym przypadku klient nie może przysłonić lub usunąć żadnych praw autorskich, znaków handlowych, ani żadnych innych informacji ze Strony, bez pisemnej zgody Exbino.
9.3 Exbino jest właścicielem wszystkich zdjęć zamieszczonych na Stronie, platformy, wszelkiego oprogramowania i innych materiałów. Klient nie może wykorzystywać zawartości Strony w sposób niezgodny z przeznaczeniem.
9.4 Klient ma prawo przechowywać i drukować informacje udostępnione mu za pośrednictwem Strony lub platformy, w tym dokumenty, polityki, teksty, grafiki, materiały audio-wideo, kod oprogramowania, interfejs użytkownika oraz logo. Klient nie ma prawa zmieniać, modyfikować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać lub w jakikolwiek inny sposób wykorzystywać tych informacje, zwłaszcza w kontaktach z podmiotami trzecimi bez pisemnej zgody Exbino.
9.5 Klient oświadcza, że nie będzie korzystać z adresu IP Strony, platformy lub Strony w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub niezgodny z prawem oraz, że będzie korzystać ze Strony tylko dla celów własnego konta i we własnym imieniu.

10. Czynności zakazane na Stronie

10.1 Absolutnie zakazane jest podejmowanie następujących działań:
(a) używanie oprogramowania analizujące dane na platformie i wspomagającego inwestowanie;
(b) przejmowanie, monitorowanie, naruszanie lub modyfikowanie jakichkolwiek informacji znajdujących się na Stronie;
(c) używanie oprogramowania wirusowego, keyloggerów, robaków internetowych, oprogramowania szpiegującego i zbierającego dane, koni trojańskich i innych narzędzi, które mają na celu zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub demontaż platformy, jej systemu komunikacyjnego lub dowolnej sekcji Strony;
(d) wysyłanie niechcianych informacji handlowych niezgodnych z obowiązującym prawem lub obowiązującym Regulaminem;
(e) czynności mogące naruszyć integralność systemu informatycznego Exbino i platformy, mogące spowodować awarię systemu lub zatrzymania jej działania;
(f) dostępu w sposób bezprawny lub próby uzyskania dostępu do zabezpieczeń Strony oraz próba obejścia tych zabezpieczeń;
g) wszelkich działań, które mogą potencjalnie pozwolić na nieautoryzowany dostęp lub korzystanie z Platformy.
10.2 Jeżeli zajdzie uzasadnione podejrzenie, że klient naruszył warunki określone w paragrafie 10.1, Exbino jest uprawniona do podjęcia środków zapobiegawczych określonych w paragrafie 14.2.

11. Bezpieczeństwo dostępu do danych

11.1 Klient zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania nikomu swoich danych dostępu .
11.2 Klient nie powinien zapisywać swoich danych dostępowych. Jeśli klient otrzyma pisemne powiadomienie o swoich danych dostępowych, powinien natychmiast je zniszczyć.
11.3 Klient zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Exbino, jeżeli wie lub podejrzewa, że jego dostęp do danych został ujawniony osobom nieupoważnionym. Exbino podejmie kroki, aby zapobiec dalszemu korzystaniu z takiego dostępu do danych i udostępni zastępcze dane dostępu. Klient nie będzie w stanie zawierać żadnych transakcji, dopóki nie otrzyma nowych danych dostępowych.
11.4 Klient zobowiązuje się, że będzie współpracować z Exbino w jakimkolwiek dochodzeniu mającym na celu wyjaśnienie wszelkich nadużyć w złamaniu dostępu do danych dostępowych.
11.5 Klient przyjmuje do wiadomości, że Exbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności na wypadek nieuprawnionego dostępu do danych przez osoby trzecie. Przez dane dostępowe należy rozumieć adresy elektroniczne, komunikację elektroniczną, dane osobowe i aktywne loginy i hasła.
11.6 Jeżeli Exbino otrzyma wiarygodne informacje, że dostęp do danych klienta uzyskały osoby nieupoważnione, Exbino może, według własnego uznania i bez konieczności powiadamiania klienta, dezaktywować takie konto.

12. Realizacja zlecenia

12.1 Zlecenia złożone na Platformie są wykonywane zgodnie z interesem klienta i polityką realizacji zleceń.
12.2 Spółka dołoży wszelkich starań w celu realizacji zlecenia, jednak należy rozumieć, że z przyczyn niezależnych od Exbino (błędy w komunikacji i transmisji danych) zlecenia nie zawsze mogą być realizowane.

13. Odmowa realizacji zlecenia

13.1 Bez uszczerbku dla innych postanowień niniejszego Regulaminu, Exbino ma prawo, w dowolnym czasie i według własnego uznania oraz bez podania jakichkolwiek przyczyny lub wyjaśnień klientowi, ograniczyć działalności handlową klienta, anulować zlecenia, odmówić przekazania lub wykonania dowolnego zlecenia. Klient nie ma prawa do żądania odszkodowania w żadnym z następujących przypadków:
(a) zakłócenia i przerwy w łączności internetowej;
(b) wniosek władz Curacao lub nakaz sądowy;
(c) gdy legalność i autentyczność zlecenia jest wątpliwa;
(d) przypadek siły wyższej;
(e) niedotrzymanie warunków umowy/regulaminu;
(f) wypowiedzenie umowy/regulaminu klientowi;
(g) ograniczenia handlowe;
(h) warunkach rynkowych innych niż zwykle;
(i) braku wystarczających środków na koncie klienta.

14. Niedotrzymanie warunków Regulaminu

14.1 Każdy z poniższych stanowi przypadek naruszenia regulaminu:
(a) niespełnienie przez klienta jakiegokolwiek z zobowiązań w stosunku do Exbino;
(b) gdy klient nie jest w stanie spłacić swoich długów w należnym czasie;
(c) gdy oświadczenia lub gwarancje dane przez klienta w paragrafie 29 okazałyby się nieprawdziwe;
(d) na wypadek śmierci Klienta (jeśli jest osobą fizyczną), stwierdzonej długiej absencji lub utraty władz umysłowych;
(e) wszelkie okoliczności, w których Exbino działanie (określone w paragrafie 14.2) uzna za konieczne;
(f) działania określone w paragrafie 14.2, gdy odpowiednia reakcja właściwego organu administracyjno-prawnego jest wymagana;
(g) gdy klient angażuje Exbino w jakąkolwiek działalność niezgodną z prawem, narusza obowiązujące przepisy lub stwarza zagrożenie wystąpienia takiej sytuacji;
(h) w przypadku istotnego naruszenia przez klienta wymagań określonych przez ustawodawstwo Curacao lub innych krajów;
(i) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ​​klient jest zaangażowany w działania związane z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, nadużywaniem kart kredytowych lub innymi działaniami przestępczymi;
(j) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient wykonał zakazane działania określone w paragrafie 10;
(k) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient wykonuje nadużycia w handlu opcjami binarnymi, takie jak scalping, arbitraż i inne manipulacje mające na celu narażenie Exbino na straty;
(l) gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że klient otworzył rachunek inwestycyjny w sposób oszukańczy.
14.2 W przypadku wystąpienia naruszenie Regulaminu, Exbino może, według własnego uznania, w dowolnym czasie i bez uprzedzenia, podjąć następujące kroki:
(a) natychmiast rozwiązać umowę bez wcześniejszego powiadomienia klienta;
(b) anulować jakąkolwiek otwartą opcję binarną;
(c) tymczasowo lub na stałe zablokować dostęp do platformy albo zawiesić lub zablokować niektóre jej funkcje;
(d) odrzucić lub odmówić realizacji zlecenia klienta;
(e) ograniczyć działalność handlową klienta;
(f) w przypadku oszustwa lub wyłudzenia, zwrócić środki z powrotem do prawowitego właściciela zgodnie z zaleceniami organów ścigania danego kraju;
(g) anulować zyski uzyskane przez nadużycia lub stosowanie sztucznej inteligencji (programy wspomagające typu bot itp.) na koncie klienta;
(h) podjąć działania prawne za wszelkie straty poniesione przez Exbino.

15. Sprawozdawczość zleceń

15.1 Exbino dostarcza Klientowi odpowiednią sprawozdawczość zleceń. Klient otrzymuje internetowy dostępu do swojego konta klienta za pośrednictwem platformy, co zapewni mu wystarczającą ilość informacji w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości.
15.2 Jeśli klient ma powody by uważać, że sprawozdawczość zleceń jest przeprowadzana nierzetelnie, powinien on skontaktować się z Exbino w ciągu trzech dni roboczych od dnia, w którym Exbino powinno było wysłać sprawozdanie (o ile nie zostało wysłane). Jeśli klient nie wyraża żadnych zastrzeżeń w tym okresie, sprawozdanie jest uważane za zatwierdzone i uznane za rozstrzygające.

16 . Obsługa środków finansowych klienta

16.1 Exbino niezwłocznie deponuje wszystkie przelewy klienta na minimum jednym rachunku w odpowiednich instytucjach finansowych (broker pośredniczący, bank, agent pośredniczący, dom maklerski), gdzie fundusze klienta zostaną oddzielone od funduszy Exbino, bez możliwości użycia w ramach działalności gospodarczej Exbino.
16.2 Exbino może przechowywać pieniądze klienta wraz z pieniędzmi innych klientów na tym samym koncie (rachunku wspólnym).
16.3 Exbino nie ma obowiązku rozliczania się z klientem z zysków lub odsetki uzyskanych pieniędzy klienta (innych niż zysk zdobyty podczas transakcji handlowych na jego rachunku inwestycyjnym), a klient jednocześnie zrzeka wszystkich praw do odsetek.
16.4 Exbino ma prawo do zainwestowania pieniędzy klienta w depozyty jednodniowe i zachowania wszelkich odsetek.
16.5 Exbino ma prawo do zainwestowania pieniędzy klienta u podmiotów trzecich (broker pośredniczący, bank, agent pośredniczący, dom maklerski), które mogą mieć prawa do odsetek, zastawu lub prawa do innego udziału w odniesieniu do tych pieniędzy.
16.6 Pieniądze klienta mogą być przechowywane w jego imieniu za pośrednictwem brokera pośredniczącego, banku, agenta pośredniczący, domu maklerskiego lub kontrahenta pozagiełdowego, znajdującego się wewnątrz lub na zewnątrz Curacao lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dla rezydentów z poza EOG, system regulacji prawnych będzie inny, dlatego w przypadku niewypłacalności, pieniądze klienta mogą być traktowane inaczej niż pieniądze rezydentów EOG. Exbino nie ponosi odpowiedzialności za wypłacalność, działania lub zaniechania podmiotów trzecich o których mowa w niniejszym paragrafie.
16.7 Podmiot trzeci, któremu Exbino przekazała pieniądze klienta, może utrzymywać je na rachunku wspólnym, przez co oddzielenie tych pieniędzy od pieniędzy innych klientów albo podmiotów trzecich może być niemożliwe. W przypadku upadłości podmiotów trzecich, Exbino może wystosować jedynie niegwarantowane roszczenie w imieniu klienta, a klient będzie narażony na ryzyko nieodzyskania pieniędzy. Exbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie powstałe straty z tego powodu.
16.8 Exbino jest członkiem Inwestorskiego Funduszu Kompensacyjnego (IFK). W zależności od klasyfikacji, klient może być uprawniony do odszkodowania ze strony IFK w przypadku, gdy Exbino nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań, o czym stanowi dokument „Inwestorski Fundusz Kompensacyjny” umieszczony stronie internetowej Exbino.
16.9 Wszelkie zyski i straty wynikłe z inwestowania w opcje binarne są dodawane/odejmowane z konta klienta zaraz po zakończeniu się opcji.

17. Zastaw

17.1 Spółka ma prawo zastawu wszystkich funduszy posiadanych przez Exbino lub jej współpracowników do momentu spełnienia zobowiązań wobec klienta.

18. Aktywacja konta, depozyty i wypłaty

18.1 Konto klienta zostanie aktywowane natychmiast po wpłacie pierwszego depozytu i zakwalifikowane do odpowiedniej kategorii.
18.2 Klient może zdeponować pieniądze na swoje klienta w dowolnym momencie. Depozyty będą wykonywane tylko za pomocą metod płatności przyjętych przez Exbino. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na Stronie.
18.3 Exbino ma prawo do zażądania od klienta wszelkich dokumentów mających na celu potwierdzenie źródła zdeponowanych środków. Exbino ma prawo do odrzucenia depozytu jeśli uzna, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do legalności źródła depozytu.
18.4 Po zdeponowaniu środków przez klienta, Exbino ma obowiązek zaksięgować wpłatę na koncie dokładnie do wysokości kwoty wpłaconej uprzednio przez klienta, maksymalnie w terminie jednego dnia roboczego od momentu wyjścia pieniędzy z banku klienta.
18.5 Jeśli fundusze przesłane przez klienta nie są zdeponowane na jego rachunku, klient zobowiązany jest do poinformowania o tym Exbino oraz może zażądać od Exbino wyjaśnienia tej sprawy z bankiem. Klient jest świadomy, że wszelkie koszty dochodzenia bankowego mogą być odjęte z jego konta oraz że jego obowiązkiem jest dostarczenie wszelkich dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do wyjaśnienia sprawy.
18.6 Exbino dokonuje wypłat funduszy klientów po otrzymaniu stosownego wniosku od klienta, przy zastosowaniu metody przyjętej przez Exbino.
18.7 Wypłaty są realizowane w ciągu pięciu dni roboczych, jeśli tylko spełnione są następujące wymagania:
(a) Exbino posiada wszelkie dane niezbędne do dokonania przelewu (numer konta, numer karty kredytowej itp.);
(b) wypłata ma być dokonana dokładnie na to samo konto z którego został dokonany depozyt, z użyciem tej samej metody płatności;
(c) rachunek na który ma być dokonana wypłata należy do klienta;
(d) w momencie zapłaty bilans konta jest wyższy od kwoty określonej w dyspozycji wypłaty (łącznie z wszelkimi opłatami);
(e) wypłata zysków dla inwestorów korzystających z narzędzia Drabina (Ladder) możliwa jest tylko w wypadku dokonania obrotu o tej samej wartości przy pomocy klasycznych Opcji Binarnych.
(f) nie zaistnieje przypadek siły wyższej, który przeszkodzi Exbino w dokonania wypłaty;
(g) klient jest w pełni zweryfikowany zgodnie z wytycznymi weryfikacji opisanymi na Stronie.
18.8 Wypłaty będą dokonywane wyłącznie na rzecz klienta. Żadne wypłaty nie zostaną dokonane na rzecz osób trzecich i/lub anonimowych.
18.9 Exbino zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty jakąkolwiek metodą płatniczą i zaproponować w zamian alternatywę.
18.10 Wszystkie koszty przelewów dokonanych przez podmioty trzecich będą pokrywane przez klienta, którego konto zostanie obciążone przez Exbino o odpowiednią kwotę.
18.11 Prowizje za dokonywanie wypłat są zgodne z prowizjami pobieranymi przez operatorów płatności, jednak nie mniejsze niż 50 PLN za każdą kolejną wypłatę w miesiącu kalendarzowym,
18.12 Wszelkie błędy popełnione przez Exbino w trakcie transferu środków zostaną zrekompensowane, a ewentualne różnice na niekorzyść klienta zwrócone. Jednak jeśli klient dostarczy złe instrukcje przelewu, Exbino może nie być w stanie naprawić błędów i klient może ponieść straty.

19. Polecający

19.1 W przypadku, gdy klient jest polecony Exbino przez podmiot trzeci (partner albo wspólnik świadczący usługi marketingowe dla Exbino), klient potwierdza, że Exbino nie ponosi odpowiedzialności za działania Polecającego i oraz za szczegóły umów między klientem a Polecającym.
19.2 Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jego porozumienie i powiązania z Polecającym mogą powodować dodatkowe koszty, gdyż Exbino może być zobowiązana do zapłaty prowizji lub innych opłat Polecającemu. Jeśli takie prowizje i opłaty będą miały zastosowanie, zostanie to ujawniane klientowi na mocy obowiązujących przepisów.

20. Wzajemne kompensowanie wpływów i wydatków

20.1 Jeżeli łączna kwota do zapłaty należna klientowi jest równa łącznej kwocie do zapłaty Exbino, wówczas zobowiązania do płatności znoszą się nawzajem.
20.2 Jeżeli łączna kwota do zapłaty przez jedną ze stron przekracza łączną kwotę do zapłacenia przez drugą stronę, to nadwyżka powinna być uregulowana, a wszystkie zobowiązania płatnicze będą automatycznie uznawane za spełnione.
20.3 Exbino ma prawo do połączenia wszystkich kont klientów otwartych w jego imieniu i konsolidacji sald na tych rachunkach oraz do potrącenia wzajemnych roszczeń w przypadku rozwiązania umowy.

21. Opłaty, prowizje i podatki

21.1 eXbino nie pobiera opłat ani prowizji od handlu opcjami binarnymi.
21.2 eXbino może naliczyć opłatę w wysokości 10 EUR za kolejną zleconą wypłatę w miesiącu kalendarzowym, uzależnione jest to od rodzaju posiadanego konta na platformie.
21.3 Opłaty mogą podlegać czasowym zmianom, co podlega pisemnemu powiadomieniu klienta o terminie i charakterze takich zmian zanim wejdą one w życie.
21.4 Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za wypełnianie wszelkich deklaracji podatkowych i sprawozdań i przedłożeniu ich odpowiednim instytucjom, oraz za regulację wszelkich podatków (w tym podatku VAT), wynikających z jego działalności handlowej na platformie Exbino.
21.5 Klient zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich dokumentów i opłat skarbowych dotyczących jego działalności handlowej na platformie Exbino.
21.6 eXbino zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty za prowadzenie konta w wysokości 100 eur/ miesięcznie (lub równowartości), jeśli pozostaje ono nieaktywne przez okres 3 miesięcy. Przez nieaktywność konta rozumiany jest brak transakcji w wyżej wymienionym okresie. Jeśli bilans konta wynosi mniej niż 100 euro (lub równowartość), zostanie ono po tym czasie wyzerowane. Konta o zerowym bilansie nie będą obciążane dalszymi opłatami.

22. Język

22.1. Językiem urzędowym Exbino jest język angielski, dlatego klient powinien zawsze odnosić się do Strony głównej w celu uzyskania informacji działalności Exbino. Informacje zawarte w innych językach niż angielski są przeznaczone tylko do celów informacyjnych i nie są wiążące dla Exbino oraz nie mają żadnych skutków prawnych, a Exbino nie ponosi odpowiedzialności co do treści w nich zawartych.

23. Komunikacja i pisemne zawiadomienia

23.1 O ile warunki Regulaminu nie stanowią inaczej, każda forma korespondencji na linii klient – Exbino, powinna zostać wysłana na adres mailowy Exbino, wysłana kurierem lub pocztą lotniczą (dla klientów z poza Curacao) albo przesłana pocztą na adres:
Seymour BV. 10 Orionweg, Willemstad, Curacao.
e-mail: [email protected]
23.2 W celu komunikowania się z klientem, Exbino może używać jednej z następujących metod: e-mail, poczta wewnętrzna Platformy, telefon, poczta, komercyjna usługa kurierska, poczta lotnicza lub Strona Exbino.
23.3 Następujące metody komunikacji są uważane za pisemne zawiadomienia Exbino do klienta: e-mail, poczta wewnętrzna Platformy, poczta, komercyjna usługa kurierska, poczta lotnicza lub Strona Exbino.
23.4 Następujące metody komunikacji są uważane za pisemne zawiadomienia klienta do Exbino: e-mail, poczta, komercyjna usługa kurierska lub poczta lotnicza.
23.5 Wszelkie komunikaty wysyłane do klienta (dokumenty, zawiadomienia, potwierdzenia, sprawozdania, raporty itp.), są uważane za otrzymane jeśli:
(a) zostały wysłane przez e-mail i minęła jedna godzina od momentu wysłania;
(b) zostały wysłane przez pocztę wewnętrzną Platformy;
(c) zostały zakomunikowane przez telefon;
(d) zostały wysłane pocztą i minęło siedem dni kalendarzowych od daty wysłania;
(e) zostały wysłane za pośrednictwem Exbino kurierskiej i podpisano protokół;
(f) zostały wysłany pocztą lotniczą i minęło osiem dni roboczych od daty wysłania;
(g) zostały zamieszczone na stronie Exbino i minęła godzina od opublikowania.
23.6 W celu komunikowania się z klientem, Exbino będzie korzystać z danych kontaktowych podanych przez klienta podczas rejestracji. Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania Exbino o wszelkich zmianach danych kontaktowych.
23.7 Dokumenty otrzymane przez Exbino faksem, mogą zostać poddane skanowaniu i powieleniu w celu stanowienia rozstrzygającego dowodu korespondencji.

24. Dane osobowe, zasada poufności, nagrywanie rozmów telefonicznych

24.1 Exbino może zbierać dane osobowe bezpośrednio od klienta (z jego wypełnionego formularza rejestracyjnego lub w inny sposób) lub od innych podmiotów, na przykład: operatorów kart kredytowych, organów zapobiegającym malwersacjom, banków, innych instytucji finansowych, organów uwierzytelniającym i rejestrów publicznych.
24.2 Informacje o kliencie, które są w posiadaniu Exbino, są traktowane jako poufne i nie będą wykorzystywane do celów innych niż te związane z dostarczaniem, administracją i polepszaniem jakości Usług, zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy, kontrolą należytej staranności, dla badań i celów statystycznych oraz celów marketingowych. Informacje dostępne publicznie lub te bez obowiązku zachowania poufności, nie będą traktowane jako poufne.
24.3 Exbino ma prawo do ujawnienia informacji o klientach (w tym nagrań i dokumentów poufnych, danych karty itp.) w następujących okolicznościach:
(a) w przypadku, gdy wymaga tego prawo lub postanowienie sądu;
(b) w przypadku, gdy wymaga tego organ administracyjno-państwowy Curacao;
(c) w celu zbadania lub zapobieganiu nadużyciom finansowym, praniu brudnych pieniędzy lub innej nielegalnej działalności;
(d) w stopniu koniecznym wymaganym do realizacji zleceń i świadczenia Usług;
(e) gdy wymagają tego agencje informacji kredytowej oraz organy zapobiegania oszustwom i praniu brudnych pieniędzy, banki i inne instytucje finansowe. Instytucje te mają prawo sprawdzić szczegółowe dane, zarówno te poufne jak i ogólnie dostępne. Mogą również wykorzystać dane klienta w przyszłości, aby pomóc innym organom w celach weryfikacyjnych. Zapisy takich dochodzeń będą przechowywane przez Exbino;
(f) gdy profesjonalni doradcy Exbino będą takich danych potrzebować, pod warunkiem, że w każdym przypadku będą oni informowani o poufnym charakterze tych informacji i zobowiążą się do zachowania poufności;
(g) gdy dane takie będą potrzebne innym dostawcom usług, którzy tworzą, utrzymują lub przetwarzają bazy danych, prowadzą dokumentację, oferują usługi transmisji e-mail lub podobnych, mające na celu pomóc Exbino w zbieraniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu informacji o klientach;
(h) dostawcom usług raportowania danych;
(i) innym dostawcom usług do celów statystycznych w celu usprawnienia działań Exbino, gdzie dane zostaną przedstawione w formie zbiorczej;
(j) ośrodkom badania rynku, które dostarczają badania telefoniczne lub mailowe w celu poprawy jakości usług Exbino, gdzie tylko szczegóły kontaktowe zostaną ujawnione;
(k) w przypadku, gdy będzie to konieczne dla Exbino, aby bronić swoich praw przed jakimkolwiek sądem, arbitrem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich lub innych organem rządowym;
(l) na życzenie klienta lub za zgodą klienta;
(m) Partnerowi Exbino lub jakiejkolwiek innej spółce z tej samej grupy kapitałowej.
24.4 Jeśli klient jest osobą fizyczną, Exbino będzie wykorzystywać, przechowywać, przetwarzać i obsługiwać dane osobowe dostarczone przez klienta w związku ze świadczeniem Usług, zgodnie z zasadami przetwarzaniem danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883). Exbino jest zobowiązana do dostarczenia Klientowi, na jego wniosek, kopię danych osobowych posiadanych przez Exbino.
24.5 Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, klient wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego, zgodnie z przepisami o przetwarzaniu danych osobowych (Dz.U. 1997, nr 133, poz. 883), z przyczyn określonych w paragrafie 24.3.
24.6 Rozmowy telefoniczne pomiędzy klientem a Exbino mogą być rejestrowane i przechowywane przez Exbino, a nagrania będą wyłączną własnością Exbino. Klient akceptuje takie nagrania jako rozstrzygający dowód zleceń i rozmów między nim a Exbino.
24.7 Klient akceptuje fakt, że Exbino może, w celu realizacji postanowień Umowy, od czasu do czasu, nawiązać bezpośredni kontakt z klientem przez telefon, e-mail lub pocztę tradycyjną.
24.8 Klient akceptuje fakt, że Exbino, jakikolwiek partner Exbino lub jakakolwiek inna spółka z tej samej grupy kapitałowej, może w celach handlowo-marketingowych nawiązać kontakt z klientem przez telefon, e-mail lub pocztę tradycyjną.
24.9 Na mocy obowiązujących przepisów, Exbino będzie prowadzić rejestry zawierające dane osobowe klienta, informacje handlowe, dokumenty wymagane do otwarcia konta, zapisy korespondencji i komunikacji oraz wszystko inne, co odnosi się do klienta przez okres co najmniej pięciu lat od rozwiązania Umowy przez klienta.

25. Zmiana warunków Regulaminu

25.1 O ile nie sprecyzowano inaczej w innym miejscu niniejszego Regulaminu, Exbino ma prawo do zmiany warunków Regulaminu w każdym czasie, jednocześnie dostarczając klientowi pisemne zawiadomienie na co najmniej trzy dni robocze przed terminem wejścia takich zmian w życie. Zmiany te wejdą w życie z dniem określonym w pisemnym zawiadomieniu. Klient przyjmuje również do wiadomości, że zmiany Regulaminu mogą wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym.

26. Wypowiedzenie i skutki wypowiedzenia umowy

26.1 Bez uszczerbku dla praw Exbino wynikających z niniejszego Regulaminu, każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, z okresem wypowiedzenia równym co najmniej pięć dni roboczych.
26.2 Rozwiązanie umowy przez jedną ze Stron nie narusza zobowiązań, jakie zostały już poniesione przez którąkolwiek ze Stron, ani żadnych innych obowiązków wynikających z Regulaminu.
26.3 Po rozwiązaniu niniejszej Umowy, wszelkie kwoty nieuregulowane przez klienta na rzecz Exbino stają się natychmiast należne wraz z wszelkimi dodatkowymi kosztami poniesionymi przez Exbino w wyniku wypowiedzenia Umowy.
26.4 Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy:
(a) klient będzie miał obowiązek zamknąć wszystkie swoje otwarte pozycje. Jeśli nie uda mu się tego zrobić, Exbino uczyni to w jego imieniu;
(b) Exbino będzie uprawnione do zablokowania klientowi dostępu do Platformy lub ograniczenia jej funkcjonalności;
(c) Exbino będzie uprawnione do odmowy przyjęcia nowych zleceń od klienta;
(d) Exbino będzie uprawnione do odmowy wypłaty pieniędzy z konta klienta oraz przechowywania funduszy klientów na poczet zamknięcia otwartych pozycji i/lub spłaty wszelkie należnych zobowiązań klienta w ramach Umowy.
26.5 Agressive bussines – Wszelkie formy agresji słownej i bezpośredniej, pogróżki itp. skierowane w stronę któregokolwiek pracownika platformy będą skutkowały natychmiastowym zamknięciem konta. Podjęte zostaną także dalsze kroki ze strony działu prawnego firmy.
26.6 Po rozwiązaniu Umowy, Exbino ma prawo do:
(a) połączenia wszystkich kont klienta, w celu konsolidacji sald na tych rachunkach i potrącenia wzajemnym roszczeń;
(b) zamknięcia konta/kont klienta;
(c) zamiany dowolnej waluty;
(d) zamknięcia otwartych pozycji klienta;
(e) w przypadku braku działań niezgodnych z prawem, podejrzenia nielegalnej działalności, oszustwa ze strony klienta lub instrukcji od odpowiednich władz oraz jeżeli konto klienta wykazuje wartości dodatnie, Exbino (po odjęciu należnych jej opłat i zobowiązań) wypłaci wszystkie fundusze klientowi wraz z odpowiednim potwierdzeniem. Wypłata środków zostanie zrealizowana tylko na konto należące do klienta. Exbino ma prawo do odmowy, według własnego uznania płatności podmiotom trzecim.

27. Siła wyższa

27.1 Siła wyższa obejmuje każdy z następujących przypadków:
(a) wszelkie działania rządowe, wybuch wojny lub działań zbrojnych, zagrożenie wojną, akty terrorystyczne, stan wyjątkowy, zamieszki, niepokoje społeczne, sabotażu, rekwizycja lub jakikolwiek inny konflikt międzynarodowy, kryzys gospodarczy i polityczny;
(b) zdarzenie niewytłumaczalne obecnie przez naukę, trzęsienie ziemi, tsunami, huragan, tajfun, wypadek, burza, powódź, pożar, epidemia lub inne klęski żywiołowe;
(c) spory pracownicze, strajki i lokauty;
(d) zawieszenie obrotu rynkowego, ustalanie minimalnych lub maksymalnych cen dla obrotu rynkowego, zakaz działalności jakiejkolwiek ze stron (o ile nie dotyczy Exbino), decyzje władz stanowych i/lub państwowych, decyzje organów regulujących obrót platform handlowych;
(e) moratorium na usługi finansowe, uznane przez odpowiednie organy regulacyjne lub legislacyjne;
(f) awaria, uszkodzenia lub wadliwe działanie jakiegokolwiek elektronicznego, sieciowego i komunikacyjnego kanału łączności (nie spowodowane działaniem w złej wierze lub celowym działaniem Exbino);
(g) wszystkie działania lub okoliczności niekontrolowane przez Exbino, tym samym zdejmujące odpowiedzialność z Exbino;
(h) narzucenie limitów lub specjalnych i/lub nietypowych warunków handlu rynkowego.
27.2 Jeżeli Exbino ustala w swojej uzasadnionej opinii, że wystąpiło zdarzenie siły wyższej (bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych praw wynikających z Umowy), Exbino może bez uprzedzenia i w dowolnym czasie podjąć niektóre lub wszystkie z następujących kroków:
(a) zawiesić lub zmienić stosowanie jednego lub wszystkich warunków Regulaminu w odniesieniu do zaistnienia zdarzenia siły wyższej, które uniemożliwia jej lub czyni niepraktycznym stosowanie tych warunków;
(b) podjąć lub zrezygnować z podjęcia wszelkich innych stosownych działań w odniesieniu do zaistniałych okoliczności, Klienta i interesu własnego;
(c) wyłączyć Platformę na wypadek awarii w celu konserwacji, lub by uniknąć możliwych uszkodzeń;
(d) anulować wszelkie zlecenia klienta;
(e) odmówić przyjęcia zlecenia klienta;
(f) dezaktywować konto klienta.
27.3 Z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w niniejszym Regulaminie, Exbino nie ponosi odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty lub szkody wynikające z awarii, przerw lub opóźnień w realizacji zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, jeśli takie awarie, przerwy lub opóźnienia wynikają z siły wyższej.

28. Ograniczenia odpowiedzialności i odszkodowania

28.1 W przypadku gdy Exbino dostarcza klientowi jakiekolwiek informacje, porady, aktualności, informacje dotyczące transakcji, komentarze rynkowe lub badania rynkowe itp.(np. w biuletynach na Stronie, telefonicznie, przez newslettery, pocztę e-mail lub tradycyjną), Exbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, koszty, nieprawidłowości, wydatki lub szkody poniesione przez Klienta, wynikające z nieścisłości lub błędów zawartych w takich informacjach.
28.2 Exbino nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, koszty lub zobowiązania poniesione przez klienta, pośrednio lub bezpośrednio wynikające z, ale nie ograniczając się do:
(a) każdego błędu, awarii lub odłączenie lub przerwanie w działaniu Platformy, opóźnienia spowodowane przez terminal klienta lub transakcji dokonywanych za pośrednictwem terminalu klienta, problemów technicznych, awarii systemu i awarii linii telekomunikacyjnej, awarii sprzętu lub oprogramowania, nieprawidłowości w pracy urządzenia, dostępu do systemu, wydajności systemu, przeciążonego ruchu internetowego, naruszenia bezpieczeństwa i nieautoryzowanego dostępu oraz innych podobnych defektów;
(b) niewykonania przez Exbino jakiegokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy z powodu zaistnienia siły wyższej lub innych przyczyn od niej niezależnych;
(c) każdego podmiotu uzyskującego dostęp do danych klienta w nieuprawniony sposób, o czym Exbino powinna być powiadomiona przez klienta;
(d) każdego podmiotu trzeciego uzyskującego dostęp do poufnych danych, w tym adresów elektronicznych, komunikacji elektronicznej, danych osobowych i dostępu do danych, gdy powyższe są przekazywane między Stronami za pomocą internetu lub innych urządzeń komunikacyjnych, takich jak poczta, telefon, lub wszelkie inne środki elektroniczne;
(e) zagrożeń wynikających z Polityki Ryzyka Świadomości Inwestycyjnej, do wglądu na Stronie;
(f) wszelkich zmian podatkowych;
(g) wszelkich działań Polecającego;
(h) zawartości, poprawności, dokładności i kompletności jakiejkolwiek informacji rozprzestrzenionej przy użyciu Platformy;
(i) wszelkich działań lub zaniechania działań (w tym zaniedbania i oszustwa) ze strony klienta.
28.3 Jeżeli Exbino, jej dyrektorzy, członkowie zarządu, pracownicy, partnerzy lub reprezentanci narażą się na jakiekolwiek roszczenia, szkody, koszty lub wydatki, mogące wynikać z wykonywania warunków niniejszej Umowy, nie ponoszą oni żadnej odpowiedzialności w stosunku do przedłożonych roszczeń i innych zarzutów. Obowiązek zadośćuczynienia za takie szkody i roszczenia leży po stronie klienta.
28.4 Exbino w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności wobec klienta za jakiekolwiek wtórne, przypadkowe lub pośrednie szkody i straty, utratę zysków, utratę okazji inwestycyjnych (w tym w odniesieniu do kolejnych zmian rynkowych) oraz kosztów i wydatków jakie klient może ponieść w związku z Umową, świadczeniem Usług lub korzystanie z Platformy.
28.5 Łączna odpowiedzialność Exbino wobec klienta nie może przekroczyć opłat na rzecz Spółki, płatnych przez klienta w ramach niniejszej Umowy z tytułu świadczenia Usług i korzystania z Platformy.

29. Oświadczenia i zapewnienia

29.1 Klient oświadcza co następuje:
(a) że jest pełnoletni i ma prawo do inwestowania środków finansowych na podstawie przepisów prawa w miejscu jego zamieszkania;
(b) że jest w pełni władz umysłowych i zdolny do podejmowania samodzielnych decyzji;
(c) że nie istnieją żadne ograniczenia narodowościowo-religijne odnośnie działalności handlowej klienta;
(d) że wszystkie działania wykonywane w ramach Umowy nie naruszają prawa w miejscu zamieszkania klienta;
(e) że jest upoważniony do zawarcia Umowy, otwierania zleceń oraz do wykonywania swoich obowiązków na podstawie niniejszego Regulaminu;
(f) że jest osobą indywidualna lub podmiotem gospodarczym, który wypełnił formularz rejestracyjny w celu otwarcia konta;
(g) że działa jako mocodawca, a nie jako agent, przedstawiciel, powiernik lub opiekun w imieniu innego podmiotu. Klient może działać w imieniu kogoś innego, tylko wtedy, gdy Exbino wyrazi na to zgodę w formie pisemnej a wszystkie wymagania dokumentacyjne są spełnione;
(h) że informacje dostarczone Exbino w formularzu rejestracyjnym są prawdziwe, dokładne i kompletne oraz dokumenty przekazane Exbino są aktualne i autentyczne;
(i) że przeczytał i w pełni rozumie warunki Regulaminu, w tym informacje zawarte w załącznikach;
(j) że jego fundusze służące do obrotu handlowego, nie są w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, powiązane z jakąkolwiek nielegalną działalnością oraz nie są wykorzystywane do finansowania terroryzmu;
(k) że nie jest osobą zajmującą eksponowane politycznie stanowisko i nie ma żadnego związku (pokrewieństwo lub powiązania handlowe) z osobą, która w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy zajmowała znaczącą pozycję publiczną. Jeśli powyższe stwierdzenie jest nieprawdziwe lub jeśli klient w trakcie trwania niniejszej Umowy zajmie politycznie eksponowane stanowisko, niezwłocznie powiadomi on o tym Exbino;
(l) że przeczytał i rozumie zagrożenia zawarte w Polityce Ryzyka Świadomości Inwestycyjnej na Stronie internetowej Exbino;
(m) że wyraża zgodę na dostarczanie informacji z niniejszego Regulaminu za pomocą Strony;
(n) że potwierdza, że posiada stały dostęp do internetu i wyraża zgodę na otrzymywanie różnych informacji, w tym informacji na temat zmian warunków Regulaminu, kosztów, opłat, niniejszego Regulaminu, polityk i informacji na temat charakteru i stopnia ryzyka inwestycyjnego poprzez umieszczenie tych informacji na Stronie.

30. Skargi i spory

30.1 Jeśli klient chce zgłosić reklamację, musi wysłać e-mail na adres: [email protected] Exbino wyśle ​​wstępną odpowiedź w ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania reklamacji. Jeżeli reklamacja wymaga dalszych badań, a Exbino nie może jej rozwiązać w ciągu dwóch dni roboczych, klient otrzymuje kolejną odpowiedź, w której Exbino określa datę kolejnego kontaktu (zwykle osiem tygodni od otrzymania reklamacji).
30.2 W wypadku sytuacji, która nie jest wyraźnie określona w niniejszym Regulaminie, Strony postanawiają spróbować rozwiązać sprawę na podstawie dobrej wiary i uczciwości oraz podejmują działania zgodne z praktyką rynkową i etyką konsumencką.
30.3 Klient ma prawo do złożenia zażalenia u Rzecznika Praw Obywatelskich państwa Curacao.
30.4 Prawo klienta do podjęcia działań prawnych pozostaje bez wpływu na istnienie lub stosowania wszelkich procedur skarg, o których mowa powyżej.

31. Stosowane prawo i obowiązujące przepisy

31.1 Jeśli ugoda nie zostanie osiągnięta za pomocą środków opisanych w paragrafie 29, wszystkie spory i kontrowersje wynikające z, lub w związku z Umową, będą rozstrzygane w sądzie w Curacao.
31.2 Niniejsza Umowa podlega prawu państwa Curacao.
31.3 Wszystkie transakcje w imieniu klienta podlegają obowiązującym przepisom oraz wszelkim innym władzom publicznym. Exbino ma prawo do podjęcia działań (lub pominięcia tychże) jakie uzna za konieczne w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i/lub odpowiednimi przepisami rynkowymi. Wszelkie takie działania są wiążące dla klienta.

32. Rozdzielność

32.1 Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu jest uznawana przez jakikolwiek sąd za niewykonalną lub niezgodną z prawem, lub jeśli narusza jakąkolwiek zasadę, przepis lub prawo jakiegokolwiek rynku lub organu nadzoru, będzie ona uznana za wyłączoną z niniejszego Regulaminu i niebyłą od samego początku, a reszta praw i obowiązków niniejszego Regulaminu będzie dalej obowiązywać.

33. Brak egzekucji roszczeń

33.1. Brak dochodzenia roszczeń w przypadku naruszenia warunków Regulaminu przez jakąkolwiek ze Stron lub dochodzenie ścisłej egzekucji tych warunków, nie stanowi zrzeczenia się tychże roszczeń.

34. Cesja

34.1 Exbino może w każdym momencie zbyć, cedować lub dokonać renowacji swoich praw, korzyści i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub całego Regulaminu pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia klienta w formie pisemnej.
34.2 Exbino może sprzedać, przenieść lub w inny sposób podzielić niektóre lub wszystkie swoje aktywa, w tym m.in. informacje osobiste i dane logowania, w związku z fuzją, przejęciem, reorganizacją lub sprzedażą wszystkich lub części udziałów lub aktywów lub ogłoszeniem bankructwa.
34.3 Klient nie może zbywać, cedować, dokonać renowacji, przekazywać lub w inny sposób zmieniać swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu.

35. Różne

35.1 Wszelkie prawa i metody odwoławcze przewidziane przez Exbino na podstawie Regulaminu kumulują się i nie wyłączają żadnych praw lub metod odwoławczych przewidzianych przez prawo.
35.2 W wypadku, gdy klient stanowi dwie lub więcej osoby, zobowiązania i obowiązki wynikające z Regulaminu są solidarne. Wszelkie ostrzeżenia lub inne informacje podane do wiadomości jednej z osób stanowiących klienta, uznaje się podane do wiadomości wszystkich. Wszelkie zlecenia złożone przez jedną z osób stanowiących klienta, uznaje się za złożone przez wszystkie osoby, które stanowią klienta.
35.3 W przypadku śmierci lub braku poczytalności jednej z osób które stanowią klienta, wszystkie fundusze zarządzane przez Exbino lub jej pełnomocnika będą dostępne dla pozostałych osób stanowiących klienta. Wszelkie prawa i obowiązku w stosunku do Exbino przenoszone są również na pozostałe osoby stanowiące klienta.