Polityka świadomości ryzyka inwestycyjnego

1. Wprowadzenie

Poniższa Polityka Świadomości Ryzyka Inwestycyjnego (zwana dalej „Polityką”) została stworzona dla dobra klienta i ma na celu uświadomienie wszelkiego ryzyka związanego z inwestycjami na rynkach finansowych.
Wszystkim klientom zaleca się staranne zapoznanie się z Polityką przed założeniem konta na stronie eXbino i rozpoczęciem jakichkolwiek inwestycji. Jednakże, należy pamiętać, że to oświadczenie nie obejmuje całego ryzyka i innych czynników jakie mogą zaistnieć podczas inwestycji w opcje binarne.

2. Ryzyko

2.1 Inwestowanie w opcje binarne jest wysoce spekulatywne oraz wiąże się z dużym ryzykiem, dlatego też jest przeznaczone tylko dla inwestorów, którzy:
a) rozumieją zagrożenia ekonomiczno-prawne;
b) są w stanie założyć ewentualną stratę części lub całości inwestowanej kwoty;
c) posiadają wiedzę i zrozumienie zasad jakie rządzą handlem aktywami w opcjach binarnych.
2.2 eXbino nie oferuje żadnych porad i sugestii inwestycyjnych w zakresie opcji binarnych, aktywów finansowych i rynków walutowych. Usługi takie oferowane są przez podmioty trzecie, niezależne od eXbino.
2.3 Opcje binarne są pochodnymi instrumentów finansowych, które opierają się na cenach aktywów (waluty, indeksy, akcje, towary itp.). Mimo iż ceny aktywów są ustalane na podstawie osobnego algorytmu, opierają się one na cenach wywodzących się z odpowiadających im rynków. Klient powinien zawsze być świadomy ryzyka związanego z inwestowaniem w opcje binarne, gdyż fluktuacje cen mogą wpłynąć na powodzenie inwestycji. Oto niektóre z zagrożeń:
Niestabilność: rynki finansowe są niestabilne i nieprzewidywalne. Fakt ten może mieć znaczący wpływ na zyski i straty notowane prze klienta. Zrozumienie niestabilności rynków finansowych pomaga w ocenie sytuacji oraz rentowności inwestycji.
Wahania rynkowe: wahanie ceny to nagła zmiana wartości aktywa. Wpływ na wahania może mieć wiele czynników (ogłoszenie rynkowe albo wydarzenia ekonomiczne), a zróżnicowanie cen może wystąpić zarówno kiedy aktywa są notowane albo poza notowaniem. Wahania mogą mieć znaczący wpływ na powodzenie inwestycji.
Płynność rynkowa: na ceny aktywów opcji binarnych wpływ mają, między innymi zmiany stosunku popytu do podaży, rządowe, rolnicze, handlowe polityki postępowania, narodowe i międzynarodowe wydarzenia polityczne oraz charakterystyka rynków finansowych. Dlatego należy zdawać sobie sprawę, że warunki rynkowe mogą podlegać nagłej zmianie, stąd realizacja zlecenia klienta może być czasami niewykonalna.
2.4 W wypadku handlu walutami, należy być świadomym sytuacji, że wydarzenia weekendowe lub sytuacje bezpośrednio po ogłoszeniu istotnych danych makroekonomicznych, mogą mieć wpływ na różnice cen pomiędzy wartością zamknięcia i ponownego otwarcia notowania aktywa.
2.5 Poza złożeniem oferty na otwarcie opcji binarnej, klient nie ma żadnego dalszego zobowiązania co do aktywów w które inwestuje.
2.6 Opcje binarne oferowane na platformie eXbino nie są regulowane na żadnej giełdzie. Ceny i inne zmienne, takie jak zyski z inwestycji, są ustalane przez Exbino i opierają się na złożonych obliczeniach arytmetycznych.

3. Podatki i inne opłaty

3.1 Klient powinien zaznajomić się z wszelakimi opłatami i/lub podatkami przed rozpoczęciem pierwszej inwestycji.
3.2 Dostarczenie usług klientowi przez eXbino obarczone jest opłatami, których wykaz znajduje się na stronie platformy. Sprawdzanie ich aktualności jest obowiązkiem klienta.
3.3 Inwestowanie w opcje binarne może wiązać się z koniecznością zapłaty należnych podatków w kraju zamieszkania klienta. Kwestie podatkowe leżą zawsze w gestii klienta, a eXbino nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności.
3.4 Ceny aktywów są propozycją ceny w momencie otwarcia opcji binarnych, są propozycją eXbino dla klienta i dlatego mogą się nieznacznie różnić od cen proponowanych przez inne źródła.

4. Ryzyko podmiotów trzecich

4.1 eXbino może przekazać pieniądze otrzymane od klienta podmiotom trzecim (np. bankowi lub brokerowi) w celach inwestycyjnych. Exbino nie ponosi odpowiedzialności za działalność podmiotów trzecich w tym zakresie.
4.2 W wypadku niewypłacalności podmiotów trzecich, eXbino może wystosować niegwarantowane roszczenie odszkodowawcze w imieniu klienta, które może nie pokryć całości kwoty należnej klientowi. eXbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności ze ewentualne straty klienta z wynikłe z ewentualnej niewypłacalności lub bankructwa podmiotów trzecich.
4.3 eXbino ma prawo lokowania pieniędzy klienta poza granicami Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Exbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności ze ewentualne straty klienta wynikłe z ewentualnej niewypłacalności lub bankructwa podmiotów trzecich.
4.4 Klient powinien być świadomy, że interesy banku lub brokera któremu eXbino zawierza pieniądze klienta, mogą być sprzeczne z interesami klienta.

5. Niewypłacalność

5.1 W wypadku niewypłacalności operatora opcji binarnych, wszelkie pozycje binarne mogą zostać zlikwidowane/zamknięte bez uprzedniego powiadomienia i zgody klienta.

6. Ryzyko wystąpienia trudności technicznych

6.1 Wszelkie konsekwencje problemów technicznych takich jak: awarie, nieplanowane przerwy i przestoje w działaniu strony platformy, rozłączenia, brak połączenia internetowego, działania programów wirusowych, przerwy w dostawie energii elektrycznej, awarie sprzętowe, ponosi klient.
6.2 Jeśli klient korzysta z nośników elektronicznych podczas zawierania transakcji, musi być świadomy możliwości awarii takiego sprzętu, jak również awarii serwerów, połączenia internetowego, linii telefonicznych, kabli światłowodowych itp. Rezultatem takich awarii może być brak możliwości zrealizowania zlecenia lub zlecenia takie może zostać zrealizowane niewłaściwie. eXbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty klienta wynikłe z ewentualnych awarii technicznych.
6.3 eXbino nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieautoryzowanego użycia konta/danych klienta tj.; danych osobowe, adresów email, numerów telefonów, tudzież wypływu takich danych poza serwery firmy.
6.4. Klient zdaje sobie sprawę, że niezaszyfrowane informacje przesyłane pocztą elektroniczną mogą być przedmiotem nieuprawnionego użycia przez osoby trzecie.
6.5 Klient jest świadomy, że podczas zwiększonego ruchu na rynkach (np. podczas ogłaszania danych rynkowych), mogą wystąpić problemy w połączeniu się ze stroną platformy.
6.6 Klient jest świadomy specyfiki i zawodności stosowanych rozwiązań w internetowej architekturze telekomunikacyjnej tj.; przerw w łączności, awarii sprzętowych i programowych, braku stabilności połączenia, braku dostaw energii elektrycznej, ataków grup hakerskich itp. eXbino nie ponosi żadnej odpowiedzialności ze ewentualne straty klienta wynikłe z ewentualnych awarii technicznych.
6.7. Klient jest świadomy zagrożenia utraty środków finansowych podczas inwestowania na platformach elektronicznych, na które wpływ mieć może m.in.: awaria komputera klienta, słaba jakość połączenia internetowego, awaria oprogramowania zarówno u klienta jak i na stronie platformy, niewłaściwe użycie oprogramowania, wadliwe działanie podzespołów komputerowych, niewłaściwe ustawienia/opóźnienia terminala internetowego.
6.8. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za: odcięcie dostępu do energii elektrycznej po stronie klienta/dostawcy usług internetowych, fizyczne uszkodzenie (lub zniszczenie) środków łączności pomiędzy klientem a jego dostawcą internetowym, niską jakość połączenia internetowego, nieprawidłowe ustawienia terminala internetowego klienta, brak aktualizacji terminala klienta.

Klient jest świadom problemów jakie mogą nastąpić podczas prób kontaktowania się z eXbino przez telefon (stacjonarny lub komórkowy), z powodu słabej jakości połączenia lub awarii sieci telefonicznej/komórkowej. Należy mieć ogólną świadomość, że używanie obecnych kanałów komunikacyjnych dla celów inwestycyjnych może być zawodne.

7. Platforma handlowa

7.1 Klient jest świadomy, że system może odnotować tylko jedno zlecenie w danym czasie. Do czasu wykonania zlecenia, każde kolejne zlecenie jest ignorowane.
7.2 Klient jest świadomy, że jedynym obowiązującym dostarczycielem wyceny aktywa jest serwer operatora platformy i ceny tam podawane są obowiązujące. Ceny odbierane przez terminal klienta mogą czasem się nieznacznie różnić z powodu zawodności i specyfiki połączeń internetowych.
7.3 Klient jest świadomy, że po otwarciu zlecenia opcji binarnej i zamknięciu okna potwierdzenia, zlecenie takie nie może być już odwołane.

8. Siła wyższa

8.1 W wypadku zaistnienia siły wyższej, klient akceptuje ryzyko straty finansowej.

9. Inwestorski Fundusz Kompensacyjny

9.1 eXbino bierze udział w Inwestorskim Funduszu Kompensacyjnym, wg którego klient może otrzymać rekompensatę na wypadek ewidentnej winy operatora. Rekompensata nie przekracza kwoty 20 000 Euro. Więcej informacji w sekcji Inwestorski Fundusz Kompensacyjny na stronie głównej.

10. Doradztwo inwestycyjne

10.1 eXbino nie dostarcza klientom żadnych porad finansowych, strategii binarnych i nie prowadzi żadnych szkoleń inwestycyjnych. Klient inwestuje swoje środki jedynie na podstawie swoich własnych doświadczeń, swojej wiedzy i jest w pełni świadomy ryzyka z tym związanego. Klient powinien posiadać odpowiednią wiedzę i doświadczenie, ewentualnie opierać się na profesjonalnym doradztwie, zanim podejmie jakiekolwiek decyzje inwestycyjne. Nie ma żadnej gwarancji, że usługi oferowane na stronie platformy zadowolą klienta, a Exbino nie ma żadnego obowiązku powierniczego w stosunku do swoich inwestorów.
10.2 Pod żądnym pozorem, eXbino nie dostarcza porad prawnych, podatkowych i inwestycyjnych w stosunku do swoich klientów, które to kwestie leżą zawsze w gestii klienta. Klient powinien być świadomy, że prawo podatkowe jest zmienne.
10.3 eXbino ma prawo wg własnego uznania i w czasie przez siebie uznanym za stosowny, dostarczyć klientowi (poprzez newsletter albo w formie ogłoszenia na stronie platformy) pewne informacje, rekomendacje, wiadomości rynkowe, analizy giełdowe, komentarze giełdowe itp. Nie należy jednak tego rozumieć pod postacią stałej usługi. Jeśli klient otrzymuje takie informacje to:
a) eXbino nie jest odpowiedzialne za treści tam publikowane;
b) eXbino nie daje gwarancji co do prawdziwości, poprawności czy skuteczności takich informacji;
c) informacje takie są przeznaczone tylko dla klienta i mają mu pomóc w podjęciu prawidłowych decyzji inwestycyjnych, jednak nie należy traktować ich jako porady inwestycyjnej czy też niechcianej oferty promocyjnej;
d) klient zobowiązuje się zachować takie informacje dla siebie, chyba że oferta stanowi inaczej;
10.4 Klient jest świadomy, że pewne informacje, rekomendacje, wiadomości rynkowe, analizy giełdowe, komentarze giełdowe itp., mogą stać się nieaktualne w każdej chwili i przeto zostać usunięte bez uprzedniego powiadomienia.

11. Brak gwarancji zysku

11.1 eXbino nie podejmuje się zagwarantowania zysku i/lub uniknięcia strat podczas inwestowania w opcje binarne. Klient oznajmia, że rozumie ryzyko występujące w handlu opcjami binarnymi oraz, że jest w stanie ponieść ewentualne straty inwestycyjne.