Polityka prywatności

Seymour B.V. (zwana dalej “eXbino”) stosuje Politykę Prywatności w celu wprowadzenia najwyższej jakości procedur mających na celu zabezpieczenie poufnych danych swoich klientów, uzyskiwanych podczas procesu rejestracji na stronie www.exbino.com (zwanej dalej “Stroną”), oraz podczas korzystania z usług oferowanych przez Stronę (zwanych dalej “Usługami”).
eXbino zastrzega sobie prawo do zmian Polityki według własnego uznania, jednak taka zmiana zostanie zawsze odnotowana na Stronie. Zaleca się monitorowanie treści Polityki w regularnych odstępach czasu.
Polityka jest integralną częścią Strony oraz porozumienia o warunkach korzystania z serwisu (zwanych dalej „Warunkami Użytkowania”).

1. Zbieranie danych

Dane podlegające identyfikacji osobistej.
Na poczet przyszłych świadczonych usług, eXbino zwraca się do klienta o podanie danych podlegających identyfikacji osobistej. Dane te będą używane w celu kontaktu z klientem i zarządzania jego kontem (zwane dalej “Danymi Osobowymi”), oraz zezwolą klientowi na dostęp do Strony i korzystanie z jej Usług. Dane Osobowe mogą zawierać imię, nazwisko, adres, numer telefonu, rodzaj karty kredytowej, numer rachunku bankowego i inne. eXbino przechowuje również informacje dotyczące działalności handlowej klienta oraz zapis wzajemnej komunikacji.
Dane nie podlegające identyfikacji osobistej.
Kiedy klient loguje się na Stronie i korzysta z jej Usług, a eXbino odbiera następujące dane:
– informacje wysyłane przez przeglądarkę internetową klienta (zwane dalej “Logami”). Dane te obejmują typ protokołu internetowego, rodzaj używanej przeglądarki, link referencyjny, dane jakich informacji poszukuje klient i inne. Ponadto, w wypadku korzystania z urządzeń mobilnych, eXbino odbiera tzw. PushID oraz tzw. Mobile IP;
– jak większość stron internetowych, Strona używa tzw. “cookies” w celu zbierania informacji. Są to dane, które Strona wysyła do komputera klienta w celu późniejszej jego identyfikacji. Strona używa procedury aktywnego logowania na poczet przyszłych logowań na Stronie. Cookies są również używane w celu lepszej interakcji klienta ze Stroną i monitorowania ruchu sieciowego. Poprzez zmianę ustawień przeglądarki, klient może zablokować używanie cookies na stałe albo podejmować stosowną decyzję przy każdym logowaniu. Jednak zablokowanie używania cookies może skutkować brakiem dostępu do niektórych możliwości jakie oferuje Strona.
– Strona wykorzystuje narzędzie Google Analytics, pomagające zanalizować aktywność jaka odbywa się na Stronie. Informacje generowane przez cookies mogą być przedmiotem analizy przez narzędzia Google na serwerach amerykańskich, gdzie Google oceni aktywność klienta na stronie w formie raportu dostarczanego eXbino. Google może przekazać też te informacje podmiotom trzecim do dalszej analizy. Klient może w każdej chwili wyłączyć obsługę cookies, jednak może to zmniejszyć funkcjonalność Strony. Korzystając z usług świadczonych przez Stronę, klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych w wyżej wymienionych celach.
Strony podmiotów trzecich
Poniższe zapisy odnoszą się tylko do usług świadczonych przez strony podmiotów trzecich. eXbino nie kontroluje takowych stron, ich usług i aplikacji, bannerów, innych reklam i linków tam się znajdujących. Strony podmiotów trzecich mogą używać swoich własnych cookies i zbierać dane od klienta według własnych polityk prywatności. Zaleca się dokładne zapoznanie się z polityką prywatności stron podmiotów trzecich przed skorzystaniem z jakichkolwiek usług.

2. Użycie danych

Dane Osobowe są używane do następujących celów: (i) świadczenie Usług, (ii) zarządzenie Usługami i kontem klienta na Stronie (iii) dobieranie Usług do indywidualnych potrzeb klienta, (iv) ogłaszanie ważnych dla klienta komunikatów (v) dostarczanie ważnych informacji marketingowo-handlowych (promocje, newslettery, bonusy) (vi) ogłaszanie treści podmiotów trzecich, (vii) wymuszenie przestrzegania Warunków Użytkowania (viii) rozstrzyganie sporów między stronami zainteresowanymi, oraz (ix) kontakt z klientem. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania takich ogłoszeń i ofert marketingowych poprzez wyłączenie subskrybcji.
Dane Osobowe są głównie używane do (i) monitorowania i analizy sposobu używania Strony od strony technicznej, (ii) polepszenia jakości Usług oferowanych przez Stronę, (iii) generowania danych na temat charakterystyki i zachowań klientów, oraz (iv) weryfikacji potrzeb klientów.
Ponadto, w odniesieniu do Danych Osobowych i innych informacji:
eXbino ma prawo udostępnić informacje o kliencie, włączając w to badania marketingowo-handlowe i zapytania ofertowe klienta, Logi oraz dane nie podlegające identyfikacji osobistej podmiotom trzecim do dalszej analizy, badań marketingowych i innych celów handlowych. Pod żadnym pozorem Exbino nie ma prawa udostępniać Danych Osobowych.
Informacje łączone.
eXbino zastrzega sobie prawo do połączenia Danych Osobowych z innymi danymi klienta, w celu stworzenia lepszych usług trafiających w indywidualne gusta klienta. Wykorzystanie Danych Osobowych będzie traktowane z najwyższą ostrożnością i poufnością. W celu uruchomienia i/lub obsługi Usług, Exbino może skorzystać z usług podmiotów trzecich, zezwalając jednocześnie na administrowanie serwisu (hosting, aktualizacja baz danych, utrzymanie, przeprowadzanie analiz webowych, prowadzenie płatności, ogólna administracja). Dla tych podmiotów trzecich, dostęp do Danych Osobowych klienta jest możliwy tylko w zgodności z Polityką Prywatności.
Przestrzeganie norm prawnych.
eXbino współpracuje z przedstawicielami jurysdykcji rządowej i podmiotami trzecimi aby zapewnić ścisłe przestrzeganie norm prawnych. Exbino ujawni wszelkie dane dotyczące klienta stronie rządowej lub organom ścigania na wypadek wszelkich pozwów sądowych, aby chronić interesy własne lub podmiotów trzecich, aby chronić dobro publiczne i prywatne, lub aby zapobiec jakiejkolwiek próbie czynu nielegalnego, bezprawnego lub nieetycznego.
Przejęcie i sprzedaż udziałów.
eXbino zastrzega sobie prawo do odstąpienia całej swoje własności intelektualno-handlowej, włączając w to Dane Osobowe i Logi, w wypadku przejęcia, nabycia, połączenia, reorganizacji lub bankructwa.

3. Zmiana/usunięcie danych osobowych

Klienci mają prawo do wglądu, aktualizacji, poprawy oraz usunięcia danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji zabronionych przez prawo. W wypadku usunięcia wszystkich danych osobowych, eXbino ma prawo usunąć konto klienta.
Ponadto, eXbino zastrzega sobie prawo do usunięcia wszelkich informacji dotyczących klienta, zgodnie z odpowiednią polityką eXbino.

4. Bezpieczeństwo

Zabezpieczenie danych klienta jest jednym z priorytetów eXbino, które wprowadza szereg procedur zapobiegających wyjawieniu i/lub dostępowi do poufnych informacji ze strony osób nieuprawnionych. Jednakże, eXbino nie może zapewnić, że dane osobiste klienta i/lub jego prywatna korespondencja będzie całkowicie wolna od prób naruszenia przez podmioty trzecie. W wypadku otrzymania wiadomości email zachęcającej do uaktualnienia/wyjawienia danych osobowych, zaleca się zignorowanie takiej wiadomości i kontakt z Exbino pod adresem: support (@) exbino.com

5. Transfer informacji

Informacje dotyczące klienta mogą być przetwarzane, przechowywane lub przetransferowane do państwa, którego jurysdykcja może się znacząco różnić jurysdykcji państwa w którym rezyduje klient.

6. Kontakt

W wypadku pytań i/lub wątpliwości, klient powinien się skontaktować z eXbino pod adresem support (@) exbino.com