Polityka konfliktu interesów

1. Wstęp

Polityka konfliktu interesów (zwana dalej “Polityką”) służy szeroko rozumianemu dobru klienta i obowiązuje spółkę Seyour B.V. (zwaną dalej “eXbino”) we wszystkich przypadkach możliwego konfliktu interesów.
eXbino zobowiązuje się tylko do profesjonalnych i uczciwych praktyk, zgodnych z jak najlepszym interesem klientów, oraz w szczególności zobowiązuje się do postępowania zgodnie z prawem finansowo-bankowym w odniesieniu do inwestycji i wszystkich aktywności powiązanych z takowymi.
Celem tego regulaminu jest ustanowienie powszechnego zachowania eXbino w wypadku konfliktu interesów, co może być nieuniknione podczas prowadzenia działalności finansowo-handlowej. Ponadto, polityka ta identyfikuje wypadki, które do takowego konfliktu interesów mogą doprowadzić.

2. Zakres

Polityka obowiązuje całą kadrę kierowniczą eXbino, wszystkich pracowników oraz wszystkie osoby pośrednio lub bezpośrednio powiązane z eXbino (zwane dalej “Personelem”) i ma zastosowanie we wszelkich kontaktach z klientem.

3. Identyfikacja konfliktu interesów

Konflikt interesów to zjawisko występujące wtedy, gdy w kolizję wchodzą interes prywatny klienta i odpowiedzialność publiczna eXbino, Personelu, partnera lub jakakolwiek innej osoby powiązanej z eXbino, która ma jakąkolwiek zdolność decyzyjną.
Niemożliwym jest stworzenie listy wszelkich możliwych sytuacji w których taki konflikt interesów następuje, dlatego nie należy traktować poniższej listy jako ostatecznej w kwestii konfliktu interesów między klientem a eXbino. Konflikt interesów może nastąpić kiedy m.in.:
a) eXbino akceptując realizację zlecenia na opcje binarne, handluje opcjami o szczególnym znaczeniu dla interesów własnych;
b) eXbino zestawia zlecenie ze zleceniem innego klienta i traktuje obydwa jako jedno;
c) eXbino otrzymuje od podmiotów trzecich jakiekolwiek gratyfikacje finansowe w odniesieniu do wyników finansowych klienta.
Aby zidentyfikować niebezpieczeństwo zaistnienia konfliktu interesów, należy unikać sytuacji w których eXbino, albo jakakolwiek osoba związana z eXbino, znalazłaby się w jakiejkolwiek z poniższych sytuacji:
a) możliwość uzyskania zysku finansowego i/lub uniknięcia finansowej straty kosztem klienta;
b) możliwość uzyskania jakichkolwiek gratyfikacji finansowych (dobra, usługi, prowizje i inne fundusze) innych niż standardowe opłaty prowizyjne;
c) możliwość uzyskania jakiejkolwiek innej korzyści kosztem klienta;
d) możliwość faworyzowania interesów klientów innych niż klient zlecający realizację zlecenia;
e) możliwości zaistnienia konfliktu interesów ze względu na pokrewne branże.

4. Procedury kontroli

Procedury kontroli w Polityce konfliktu interesów są następujące (lista nie jest kompletna):
a) monitoring wszelkich transakcji, aby zapewnić pełną transparentność inwestycji;
b) procedury zapobiegające lub kontrolujące wymianę informacji pomiędzy stronami zainteresowanymi;
c) nadzór osób zaangażowanych w obsługę klienta;
d) środki zapobiegawcze przeciwko osobom mogącym mieć jakikolwiek wpływ na osoby zaangażowane w obsługę klienta;
e) zakaz i/lub kontrola udziału pracowników w realizacji oddzielnych zleceń klienta;
f) polityka ograniczająca konflikt interesów wynikły z przyjmowania/wręczania nielegalnych gratyfikacji finansowych;
g) procedura “chińskiego muru”, blokująca przepływ poufnych informacji pomiędzy różnymi działami samej eXbino, włączając w to ich fizyczne odseparowanie;
h) procedura kontrolująca dostęp do danych elektronicznych;
i) podział obowiązków poszczególnych pracowników zapobiegający konfliktowi interesów;
j) elektroniczny system zabezpieczeń chroniący przed wyciekiem informacji osobistych klienta;
k) ustanowienie wewnątrz eXbino jednostki kontrolującej i raportującej nadużycia w zakresie Polityki konfliktu interesów;
l) zakaz prowadzenia interesów pokrewnych z interesem eXbino obowiązujący wszystkich pracowników eXbino;
m) polityka szczególnej ostrożności w zakresie rozpowszechniania poufnych informacji wewnątrz eXbino;
n) wprowadzenie zewnętrznego audytu w celu zapewnienia prawidłowości wszelkich procedur i ich właściwego wykonywania;
o) ustanowienie zasady obopólnej zgody w odniesieniu do realizacji zleceń klienta.

5. Zgoda klienta

Poprzez akceptację Regulaminu świadczenia usług inwestycyjnych, Klient wyraża swoją zgodę na Politykę konfliktu interesów. Tym samym, Klient zgadza się, aby Polityka ta była przeprowadzana w sposób w jaki eXbino uzna to za stosowne, niezależnie od możliwego konfliktu interesów. Na wypadek gdyby eXbino nie było zdolny do postępowanie wg Polityki Konfliktu Interesów, sytuacja sporna zostaje rozstrzygnięta na korzyść klienta.

6. Wyjawienie informacji

Jeżeli podczas współpracy z Klientem konflikt interesów będzie nieunikniony, eXbino jest zobowiązany do ujawnienia takiego konfliktu zanim nawiąże jakąkolwiek dalszą współpracę z Klientem.

7. Poprawki do Polityki Konfliktu Interesów oraz dodatkowe informacje

eXbino zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian i poprawek Polityki Konfliktu Interesów według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia o tym Klienta. W wypadku pytań i/lub wątpliwości, Klient powinien się skontaktować z eXbino pod adresem [email protected]