Działanie w interesie klienta oraz polityka wykonawcza

1. Wprowadzenie

1.1 Regulamin polityki wykonawczej i działania w interesie klienta (zwany dalej „Polityką”) jest przeznaczony dla obecnych i/lub potencjalnych klientów. Seymour Marketing Limited (zwana dalej „eXbino”) zobowiązuje się do przedsięwzięcia wszelkich możliwych decyzji wykonawczych na rzecz szeroko rozumianego interesu klienta oraz przestrzegania odpowiednich reguł prawnych podczas wykonywania tychże.

2. Zakres

2.1 Regulamin ma zastosowanie zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych (określonych w Polityce Klasyfikacji Klienta). Jeżeli eXbino określi klienta jako Kontrahenta Uprawnionego, regulamin nie ma zastosowania.
2.2 Regulamin ten stosuje się w odniesieniu do inwestycji klienta dla wszystkich typów opcji binarnych oferowanych przez eXbino.

3. Czynniki wpływające na realizację zlecenia inwestycyjnego

3.1 eXbino podejmuje się przedsięwziąć wszelkie kroki w celu uzyskania jak najlepszych wyników w interesie klienta, ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynników przy wykonywania zleceń inwestycyjnych:
a) cena: cena oferowana przez eXbino dla poszczególnych opcji binarnych jest kalkulowana w odniesieniu do danego aktywa, z kolei notowania których są uzyskiwane od niezależnych źródeł zewnętrznych. Cena taka znajduje się na platformie handlowej eXbino i jest uaktualniana tak często, jak tylko pozwalają na to metody komunikacyjne i stosowane technologie. Niezależnie od tego, eXbino kontroluje źródła zewnętrzne w celu upewnienia się, że ceny są rzetelne i konkurencyjne. eXbino nie udostępnia żadnych notowań poza czasem do tego przeznaczonym, przez co żadne zlecenia inwestycyjne nie mogą być przyjmowane w takim okresie.
b) koszty – eXbino nie pobiera żadnych prowizji od wykonanych inwestycji;
c) szybkość realizacji zlecenia inwestycyjnego: eXbino nie realizuje zleceń inwestycyjnych klienta jako mocodawca zlecenia, ale organizuje ich realizację przez podmioty trzecie. Jednakże eXbino dokłada wszelkich starań aby realizacja zlecenia inwestycyjnego została wykonane na tyle szybko i korzystnie dla klienta, na ile pozwalają na to metody komunikacyjne i stosowane technologie;
d) prawdopodobieństwo realizacji zlecenia inwestycyjnego: jeśli eXbino realizuje zlecenia klienta wraz z podmiotem trzecim, realizacja zlecenia może okazać się trudniejsza niż zwykle. Prawdopodobieństwo realizacji jest zależne od dostępności cen u innych instytucji finansowych obecnych na rynku; może nawet zaistnieć brak możliwości realizacji zlecenia w następujących przypadkach: prezentacja wiadomości rynkowych, początki sesji giełdowych, niestabilność rynków finansowych, gwałtowne fluktuacje cen, brak wymaganej płynności finansowej dla deklarowanego aktywa, wystąpienie siły wyższej. W wypadku wystąpienia wyżej wymienionych powodów, eXbino jest zwolniony z obowiązku realizacji zlecenia. Ponadto, eXbino jest uprawniony do, w zależności od swojego uznania oraz bez wyjaśnienia, odrzucenia/odmowy realizacji zlecenia/instrukcji otrzymanej od klienta na podstawie warunków zawartych w Umowie/Regulaminie;
e) prawdopodobieństwo realizacji;
f) wielkość zlecenia inwestycyjnego;
g) wpływ rynku: niektóre czynniki rynkowe mogą mieć znaczący wpływ na cenę aktywa. eXbino zobowiązuje się do podjęcia wszelkich kroków aby cena aktywa była jak najlepsza dla klienta.
3.2 Listy powyższych czynników jaki i kolejności w jakiej są one przedstawione nie należy uznawać za ostateczną. Niemniej jednak, za każdym razem gdy klient złoży zlecenie realizacji, eXbino dołoży wszelkich starań, aby zlecenie to zrealizować ze szczególnym uwzględnieniem interesu klienta.

4 Kryteria realizacji zlecenia inwestycyjnego

4.1 eXbino określa kryteria realizacji zlecenia na podstawie swojej wyceny rynkowej oraz doświadczenia handlowego, biorąc jednocześnie pod uwagę:
a) charakterystykę zlecenia;
b) charakterystykę opcji binarnych którym podlega dane zlecenie;
c) miejsce wykonania zlecenia inwestycyjnego.
4.2 Cena dla klienta indywidualnego jest kalkulowana na podstawie ceny opcji binarnej i kosztów realizacji zlecenia, wliczając w to wszelkie opłaty, koszty manipulacyjne i prowizje podmiotów trzecich.

5. Instrukcje klienta

5.1 W wypadku gdy klient zaleca eXbino realizację zlecenia wg ścisłych instrukcji (np. otwiera zlecenie wg wytycznych na platformie eXbino), eXbino wykona realizację zlecenia ściśle wg tych instrukcji. Należy jednak podkreślić, że niektóre instrukcje klienta mogą sugerować eXbino podjęcie kroków które mogą być sprzeczne z ogólnie pojętym interesem klienta.
5.2 Regulacje finansowe na rynkach handlowych mogą przeszkodzić eXbino w realizacji zlecenia wg wytycznych i instrukcji klienta.

6. Realizacja zlecenia

6.1 eXbino zobowiązane jest do przestrzegania następujących wytycznych podczas realizacji zlecenia klienta:
a) upewnić się, że zlecenia są realizowane niezwłocznie;
b) przeprowadzić realizację zleceń sukcesywnie, jeśli tylko warunki rynkowe na to zezwalają, a zlecenie jest samo w sobie wykonalne;
c) informować klienta o problemach w realizacji zlecenia niezwłocznie po upewnieniu się, że takie niedogodności występują.

7. Miejsce realizacji zlecenia

7.1 Miejscem realizacji zlecenia jest platforma opcji binarnych na których klient otwiera swoje inwestycje. Niektóre podmioty trzecie mogą być również miejscem realizacji zlecenia dla celów handlowo-organizacyjnych. Lista takich podmiotów zostanie dostarczona klientowi albo opublikowana na stronie internetowej eXbino. Lista taka może ulec zmianie w każdej chwili, o czym klient zostanie powiadomiony przynajmniej jeden dzień wcześniej.
7.2. Klient jest świadomy, że inwestycje w opcje binarne są transakcjami pozagiełdowymi i jako takie mogą być obciążone większym ryzykiem.

8. Zgoda klienta

8.1. Poprzez akceptację Umowy/Regulaminu świadczenia usług inwestycyjnych, klient jednocześnie wyraża zgodę na Politykę Wykonawczą eXbino.

9. Poprawki do Polityki Wykonawczej oraz dodatkowe informacje

9.1.eXbino zastrzega sobie wyłączne prawo do zmian i poprawek Polityki Wykonawczej według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia o tym klienta. W wypadku pytań i/lub wątpliwości, klient powinien się skontaktować z eXbino pod adresem support (@) exbino.com